روز منفی تاالر شیشهای

Jahan e-Sanat - - NEWS -

گروه بورس- معامالت تاالر شیش//های روز گذش//ته با کاهش 495 واحدی ش//اخص کل بورس و رس//یدن این متغیر به 157 هزار و 972 واحد به پایان رسید. جزییات داد و ستدهای بازار سهام بر اساس آمارهای ثبت شده نشان میدهد که اکثر شاخصهای معامالتی در بازار سهام روز گذشته با کاهش مواجه شدند. براساس آمارهای معامالتی، روز گذشته اکثر ش//اخصهای بورس با ریزش دستهجمعی مواجه شدند به طوری که شاخص کل با (495) واحد افت معادل (0/31) درصد به 157 هزار و 972 واحد، شاخص قیمت »وزنی - ارزشی« با (143) واحد کاهش معادل (0/31) درصد به 45 هزار و 787 واحد، شاخص کل »هموزن« با 64 واحد رشد معادل 0/22 درصد به 29 هزار و 756 واحد، شاخص قیم//ت »هموزن« با 45 واحد افزایش معادل 0/22 درصد به 20 هزار و 907 واحد، شاخص آزاد شناور با (692) واحد ریزش معادل (0/39) درصد به 175 هزار و 123 واحد، شاخص بازار اول با (374) واحد افت معادل (0/32) درصد به 117 هزار و 623 واحد و شاخص بازار دوم با (943) واحد کاهش معادل (0/30) درصد، به 308 هزار و 719 واحد رسید. از سوی دیگر جزئیات داد و ستدهای روز گذشته مشخص میکند که روز گذشته پنج نماد »وبصادر با (66) واحد، وبملت با (52) واحد، فملی با (40) واحد، فوالد با (35) واحد و خس//اپا با (32) واحد« افت، بیشترین تاثیر منفی را در ریزش شاخص کل بورس بر جا گذاشتند. این گزارش میافزاید روز گذشته همه شاخصهای صنایع تاالر شیشهای با ریزش مواجه ش//دند به طوری که شاخص صنایع »زغالسنگ با 153 واحد رش//د معادل 4/83 درصد به س//ه هزار و 334 واحد، محصوالت کاغذ با 878 واحد افزایش معادل 3/26 درصد به 27 هزار و 847 واحد، س//یمان با 26 واحد رشد معادل 2/88 درصد به 929 واحد، بانکها با (12) واحد کاهش معادل (1/43) درصد به 854 واحد، وسایل ارتباطی با (44) واحد افت معادل (1/47) درصد به دو هزار و 968 واحد، خودرو با (400) واحد ریزش معادل (2/11) درصد به 18 هزار و 557 واحد، محصوالت چوبی با (4078) واحد کاهش معادل (2/37) درصد به 167 هزار و 846 واحد« رس//ید. در عین حال نگاهی به آمارهای معامالتی روز گذشته بازار سهام مشخص میکند قیمت سهام نمادهای »کسرام، فالمی، دکوثر، س//فار، فاما، وایران و کس//را« بیش//ترین افزایش قیمت و نمادهای »ش//پترو، خاذین، وپس//ت، غمهرا، خنصیر، کاال و شلعاب« بیش//ترین کاهش قیمت را در بازار س//هام رقم زدند. به این ترتیب در پایان دومین روز معامالتی بورس در هفته جاری، در 134 هزار و 333 نوبت معامالتی، یک میلیارد و 244 میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش س//ه هزار و 560 میلیارد تومان در بورس معامله ش//د و ارزش بازار به 602 هزار و 426 میلیارد تومان رسید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.