ریشههای نوسان بورس

Jahan e-Sanat - - NEWS -

نوسانات نرخ ارز و تحریمها به عنوان دو عامل اص ل //ی اثرگذار بر معامالت بازار س//هام در سالجاری نقش عمدهای را در افت و خیزهای تاالر شیش//های بر عهده داشتهاند. در این ارتباط منصور کریمی با اشاره به نوسانات و رشد چشمگیر قیمت ارز در سالجاری، در خصوص تاثیرپذیری معامالت بازار سرمایه از این اتفاق گفت: بدون ش//ک یکی از دالیل رشد شاخص بورسوقیمتهادرتاالرشیشهاینوسانات نرخ ارز اس//ت ک//ه در پی آن افزایش نرخ ارز موجب جبران ارزش ریالی شرکتها ش//د و در پی آن قیمت س//هام بیش//تر ش//رکتها با روندی صعودی همراه شد. این کارشناس بازار سرمایه به ایبنا گفت: از س//وی دیگر افزایش نرخ ارز باعث شد عمده درآمد ش//رکتها از محل افزایش نرخ فروش افزایش پیدا کند که در پی آن، افزایش قیمت سهام در بازار رخ داد که این موضوع اثر خود را بیشتر در شرکتهای صادراتمحور باقی گذاش//ت. وی اضافه کرد: البته این افزایش نرخ ارز اثر منفی نیز بر قیمت سهام برخی دیگر از شرکتها به همراه داشت. به عنوان مثال رشد قیمت مواد اولیه شرکتها از دیگر اثرات افزایش نرخارزبودکهموجبشدحاشیهسودبرای شرکتها از بابت افزایش نرخ ارز از بین برود و سودآوری این دسته از شرکتها تحت تاثیر افزایش نرخ ارز قرار بگیرد.

چشماندازسرمایهگذاری

اینکارشناسبازارسرمایهاذعانداشت: البته نوس//انات نرخ ارز در مجموع از این جهتاثرمنفیدیگریبرکلیاتبازارسهام داشتکهچشماندازسرمایهگذاریدربازارو همچنینشرکتهاراباابهاممواجهکرد.وی همچنین از تحریمها به عنوان یکی دیگر از عواملی یاد کرد که در سالجاری مورد توجه بازار س//هام بوده و اثر خود را بر این بازار داشته است. کریمی افزود: با توجه به لغو برجام از سوی آمریکا، برخی شرکتها در تامین مواد اولیه خود با مشکل مواجه شدند و از سوی دیگر برخی شرکتهای خارجی نی//ز فعالیت خود را در کش//ور متوقف کردند که اثر این اتفاق را بیش//تر در شرکتهای مربوط به گروه خودرویی، نفتی و پتروشیمی میتوان مشاهده کرد. وی اذعان داشت: عالوه بر این، لغو برجام و اعمال تحریمها موجب شده تا صادرات نفت کشور نیز با مشکالتی مواجه شده و کاهش تولید را نیز در این زمینه ش//اهد باشیم. بنابراین این موضوع عالوه بر اینکه بر کلیات اقتصاد کشور اثرگذار بوده و از این طریق بازار سهام اثرپذیری منفی داشته، شاهدایناتفاقنیزهستیمکهتحریمهانقل و انتقاالت مالی و پولی را با خارج از کشور پیچیدهوپرهزینهکردهکهاینموضوعخبر خوبی برای شرکتها نیست و اثرات خود را برای بورس به همراه خواهد داشت. این کارشناس بازار سرمایه افزود: بنابراین از این نظر نیز از تحریمها میتوان به عنوان یکی دیگر از موانع اصلی جهت رشد قیمتهای سهام در بازار سرمایه یاد کرد.

تقویتنگاهریسکپذیری

اقتصاد کشور برای دستیابی به رشد پایدارنیازمندجهشتکنولوژیکوازالزامات این جهش، توسعه روحیه ریسکپذیری و کارآفرینی است. با این اوصاف توسعه بازار س//رمایه از ضروریات فعلی اقتصاد است. مدیرعام//ل تامین س//رمایه نوین با بیان این مطلب به سنا گفت: به نظر میرسد مهمترین موضوعی که در حال حاضر بازار سرمایه با آن مواجه است، گسترش روحیه ریس//کپذیری و کارآفرینی اس//ت. ولی نادیقمیبابیاناینکهبراساستئوریهای مالی،بازارهایمالینقشاساسیدرهدایت منابع مردمی به سمت تولید دارند اما در کشور ما عمده این نقش به بانکها سپرده ش//ده است، افزود: با این حال بانکها بنا به دالیل متعدد مانن//د ترازنامه ضعیف، کفایت س//رمایه پایین، روابط بینالمللی محدود و س//رمایههای انسانی کمآشنا با الزامات بانکداری م//درن، این نقش را به خوبی ایفا نمیکنند. این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: از طرف دیگر بازار سهام در کش//ور نوپاست و بازار بدهی به تازگی ایجاد شده است. فقدان قوانین و مقررات مدرن و فرهنگ سهامداری ضعیف از یک طرفوعدماعتقادسیاستگذارانبهتوسعه نقش بازار سرمایه در اقتصاد کشور، موجب شده است که این بازار با وجود توان بالقوه و مناسبش، رشد نکند.

عدمتوسعهبازارسرمایه

نادیقم//ی توضی//ح داد: به تبع عدم توسعه بازار سرمایه، روحیه ریسکپذیری و کارآفرین//ی به اندازه کاف//ی در اقتصاد و بازارهای مالی گس//ترش نیافته است. مدیرعامل تامین سرمایه نوین خاطرنشان کرد: به نظر میرسد مهمترین موضوعی که در حال حاضر بازار سرمایه با آن مواجه است، گس//ترش روحیه ریسکپذیری و کارآفرینی است. فقدان این روحیه و عدم حمای//ت کافی از آن، مان//ع ظهور و بروز خالقیت و نوآوری در بازار سرمایه کشور شده است. این کارش//ناس بازار سرمایه ادامه داد: این در حالی اس//ت که اقتصاد کشور برای دستیابی به رشد پایدار نیازمند جهش تکنولوژیک و از الزامات این جهش، توسعه روحیه ریسکپذیری و کارآفرینی اس//ت. با این اوصاف توسعه بازار سرمایه از ضروریات فعلی اقتصاد اس//ت. به گفته نادیقم//ی، افزایش ضریب نفوذ این بازار مستلزمحمایتفراگیرازحقوقسهامداران واعتباردهندگانعلیالخصوصسهامداران خرد )اقلیت( است.

شفافیتمالی

نادیقمی گفت: در کش//ورهایی که رژیم حقوقی قوی برای حمایت از حقوق سهامداران خرد و اعتباردهندگان وجود دارد، ب//ازار س//رمایه قویت//ر و فراگیرتر، شرکتها بزرگتر، عرضههای اولیه بیشتر و تفکیک مدیریت از مالکیت مناسبتر اتفاق میافتد. در صورتی که حمایتهای قانونی از سرمایهگذاران ضعیف باشد، اثر بحرانهای مالی عمیقتر و وسیعتر و نیز توزیع بازده بازار سهام غیرنرمال و ناهمگن ووابستهبهتالطمدرسایربازارهاخواهدبود. مدیرعامل تامین سرمایه نوین یادآور شد: بازده ساالنه بازار سهام صرفا طی یکی دو ماه محقق میشود و بقیه اوقات سال بازار سهام نوسانی ندارد. بخشی از این موضوع به فقدان قوانین مدرن برمیگردد و بخشی دیگربهشفافیتمالیوعملیاتیشرکتها و نظام انتخاب مدیران مربوط میش//ود. این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: در حال حاضر مدی//ران اغلب بنگاههای اقتصادی بزرگ پذیرفته ش//ده در بورس و فرابورس نه لزوم//ا بر مبنای کارآمدی بلکه بر اساس ارتباطات سیاسی انتخاب میشوند )فقدان بازار کار حرفهای مدیران ( و این بنگاههای اقتصادی به جای تمرکز روینقاطضعفوقوتشرکتمتبوعشان، در پی گرفتن امتیاز از دولت هستند و در ش//رایط تحریم فعلی برنامه مدونی برای آینده شرکت ندارند.

ورودبهبازارهایجدید

نادی قمی افزود: مدیریت بهای تمام شده تولید، جذب تکنولوژیهای جدید و افزایشتوانتولید)فروش(ازطریقورودبه بازارهای جدید لزوما در اولویت شرکت قرار ندارد و کمتر در جلسات هیات مدیره مورد بحثقرارمیگیرد.شفافیتعملیاتیومالی کمترموردتوجهقرارمیگیردوگزارشهای تفسیری مدیریت کمتر آگاهکننده است. وی ادامه داد: با این اوصاف با وجود وضعیت س//ودآوری نسبتا مناس//ب شرکتها در سالجاریوگزارشهاینسبتاخوبفصل سوم، دغدغههای مشارکتکنندگان بازار نسبت به اوضاع و احوال سیاسی و وضعیت اقتصادی و بودجهای، آنان را محتاط کرده اس//ت. مدیرعامل تامین سرمایه نوین در پایان توضیح داد: البته رفتار سرمایهگذاران در بازار سهام لزوما عقالیی نبوده و در حال حاضر خطاهای رفتاری در ش//کلگیری وضعیتبازارنقشپررنگتریدارد؛بنابراین سرمایهگذاران به شرایط فعلی بازار خواه منفی یا مثبت یا کمنوسان باشد، واکنش بیشترینشانمیدهندتااینکهیکرخداد با اهمیت جریان بازار را عوض کند. در هر حال باید به یاد داشته باشیم که عملکرد بازارسهامدربلندمدتتحتتاثیرخطاهای رفتای و باورهای غلط قرار نمیگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.