فروش یک هزار میلیاردی اوراق منفعت هواپیمایی ماهان

Jahan e-Sanat - - NEWS -

گروهبورس-001 درصداوراقمنفعت یک شرکت هواپیمایی در فرابورس به فروش رفت. تعداد ی//ک میلیون ورقه منفعتشرکتهواپیماییماهانبهارزش یکهزارمیلیاردریالکهپذیرهنویسیآن از روز گذشته 23 بهمنماه در بازار سوم فراب//ورس به مدت س//ه روز کاری آغاز شده بود در نخستین روز از این دوره به طور کامل به فروش رفت. بر اساس این گزارش، هدف از پذیرهنویسی این اوراق در نماد »ماهان10« استفاده از بخشی از مناف//ع ناش//ی از قرارداده//ای اجاره )فول چارتر( عنوان شده بود که با اتمام پذیرهنویسی، این هدف محقق میشود. نرخ اوراق منفعت هواپیمایی ماهان 16 درصد ساالنه تا سررسید تعیین شده که موعد پرداخت اجارهبها هر سه ماه یکبار است. مدت این اوراق نیز 48 ماهه است یعنیدربهمنماهسال1041 سررسید خواهد ش//د. معاملهگران سهام و اوراق، روز گذش//ته سهش//نبه 23 بهمنماه بی//ش از 624 میلیون ورقه بهادار را در 97 هزار و 262 نوبت معامالتی دس//ت به دس//ت کردند و به این ترتیب ارزش بیش از چهار هزار و 102 میلیارد ریالی را در بازارهای فرابورس به ثبت رساندند. بر این اساس، حجم مبادالت فرابورس نس//بت به روز کاری گذش//ته افزایش یافت و ارزش دادوس//تدها نیز از رقم دو هزارو943 میلیاردریالدرروزیکشنبه به بیش از چهار هزار میلیارد ریال در روز گذشته رس//ید که حاکی از افزایش دو برابری ارزش دادوستدهاست. شاخص کل فرابورس نیز ب//ا یک واحد افزایش در ارتفاع 1934 واحدی قرار گرفت که نماد »ذوب« پنج واحد اثر منفی بر این نماگر گذاشت اما حمایت حدود هفت واحدی از جانب نماده//ای »مارون« و »میدکو« مانع از اثرگذاری منفی ذوب و افت آیفکس شد. معاملهگران سهام 45 میلیون س//هم را به ارزش 135 میلیارد ریال در بازار اول و 279 میلیون س//هم

را ب//ه ارزش 704 میلیارد ریال در بازار دوم فرابورس دس//ت به دس//ت کردند. همچنی//ن در بازار پای//ه 291 میلیون سهم را جابهجا کردند و از این رو در این بازار ارزش مبادالتی 805 میلیارد ریالی را به ثبت رساندند. از سوی دیگر تغییر مالکیت 9 میلیون ورقه به ارزش هزار و 459 میلیارد ریال نتیجه دادوستدهای صورتگرفته در بازار ابزارهای نوین مالی فراب//ورس بود. معامالت ب//ازار ابزارهای نوین مالی شامل معامالت اوراق بدهی، صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله و اوراق تس//هیالت مسکن میشود که دیروز جای مبادله حدود 12 هزار ورقه تسهیالت مسکن به ارزش بیش از 46 میلیارد ریال به ثبت رسید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.