آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصهگران

مناقصه شماره م ع 97/024/پ

Jahan e-Sanat - - NEWS -

شرکت پایانههای نفتی ایران )سهامی خاص( شرکتپایانههاینفتیایران)سهامیخاص(در نظر دارد انجام خدمات موضوع مناقصه را با در نظر گرفتن شرایط کلی ذیل و از طریق فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصهگران به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید: الف(نوعفراخوان:مناقصهعمومیارزیابیکیفیمناقصهگران/یکمرحلهای

ب( نام و نشانی دستگاه مناقصهگزار: تهران- خیابان پاسداران، باالتر از برج سفید- خیابان شهید حجت سوری )نیستان هفتم( پالک -11 شرکت پایانههای نفتی ایران )سهامی خاص(

ج( موضوع مناقصه: استفادهازخدماتیکفروندبارجمسطح0002 تنی با قابلیت استقرار جرثقیل بر روی آن به صورت 24 ساعته )شبانهروزی( و با مشخصات مندرج در اسناد پیمان )قابل رویت در سایت اینترنتی شرکت پایانههای نفتی ایران به آدرس (www.iotco.ir تذکر1:ارائهمستنداتمالکیتیاتفاهمنامهمتناظربامدتزماناجرایپروژه جهتبارجمسطح0002 تنیضروریاستودرصورتعدمارائهمستندات پیشگفته، امتیازی به معیار توان تجهیزاتی تعلق نمیگیرد.

تذکر :2 در صورتی که بارج قابلیت اس//تقرار جرثقیل مشابه را دارا باشد، پیمانکار برنده موظف اس//ت تغیی//رات و الزامات مدنظر ردهبندی جهت استقرار و عملیات جرثقیل را مطابق با اسناد پیمان، قبل از شروع به کار بر روی بارج اعمال نماید.

د( ن/وع و مبلغ تضمین ش/رکت در فرآیند ارج/اع کار: ارائه تضمین ش//رکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ 193/500/000 ریال حسب آئیننامه شماره /123402 ت 50659 ه/ مورخ 94/09/22 هیئت محترم وزیران و همچنین تضمین انجام تعهدات در صورت برنده شدن به میزان ده درصد نرخپیشنهادیبرندهمناقصه؛ضمناضمانتنامههایصادرهمیبایستمطابق فرمتهای نمونه پیوست آئیننامه مذکور ارائه گردد؛ لذا این شرکت از پذیرش ضمانتهایی که فاقد شرایط فوق باشد، معذور بوده و هیچگونه مسئولیت و تعهدی در این خصوص، نخواهد داشت .

ه( مح/ل، مدت زمان اجرای خدمات و برآورد کارفرما: محل اجرای خدمات در محدوده اس//کلهها و حوضچه آرامش شرکت پایانههای نفتی ای//ران در جزی//ره خارگ بوده و مدت انجام خدم//ات 180 روز و برآورد تخمینی 3/870/000/000امرفراک ریال ) سه میلیارد و هشتصد و هفتاد میلیون ریال( میباشد.

و( نوع گواهی تایید صالحیت پیمانکار: ارائه یکی از مجوزهای نمایندگی کشتیرانی یا راهبری و نگهداری شناورها یا خدمات کشتی به کشتی یا خدمات راهنمایی کشتیها یا راهبری، تعمیر و نگهداری شناورها یا تخلیه و بارگیری که کلیه مجوزهای فوق میبایست توسط سازمان بنادر و دریانوردی صادر شده باشد. ز( مدت اعتبار پیشنهاد: مدت اعتبار پیشنهاد از تاریخ ارائه پیشنهاد مالی به مدت سه ماه شمسی که این مدت قابل تمدید تا سی روز دیگر میباشد. ح ( زمان، مهلت و نشانی دریافت اسناد ارزیابی کیفی: -1 مهر و امضاء ذیل تمام اسناد مناقصه توسط صاحبان مجاز مناقصهگران الزام//ی ب//وده و در صورت عدم رعایت موض//وع، کارفرما از قرائت نرخ پیش//نهادی ایش//ان خودداری به عم//ل خواه//د آورد و در این صورت آن مناقصهگر حق هرگونه ادعا و اعتراضی را از خود سلب و ساقط مینماید. -2 در صورت//ی که هر یک از مناقصهگران تمایل به اس//تفاده از مهر امضا داشته باشند میبایست موضوع استفاده از مهر امضا و در حکم اصل بودن آن را توسط صاحبان مجاز امضای خود طی نامه رسمی اعالم نموده و نامه را همراه با سایر اسناد در پاکت ) ب ( ارائه نمایند. -3 کلیه مناقصهگران واجد شرایط میتوانند از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت 14 روز به سایت اینترنتی شرکت پایانههای نفتی ایران به آدرس )ri.octoi.www(قسمتامورپیمانهامراجعهونسبتبهدریافتمعیارهای ارزیابی کیفی مناقصهگران اقدام نموده و ضمن تکمیل، مهر و امضای آنها و الصاق مستندات مربوطه و سایر اسناد، مدارک و گواهینامههای ذکر شده در آگهی و س//ایت پیشگفته، نس//بت به تحویل مدارک مذکور به کمیته فنی بازرگانی مناقصهگران اقدام نمایند. بدیهی اس//ت کلیه مناقصهگران، باید مدارک تکمیل ش//ده ارزیابی کیفی را حداکثر تا س//اعت 16 آخرین روز انقضای 14 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم به کمیته فنی بازرگانی مناقصهگ//ران تحویل دهند.همچنین مناقصهگران میتوانند جهت رویت آگهی به س//ایتهایhttp://iets.mporg.ir‬ ، ‪WWW.SHANA.IR و

WWW.IOTCO.IR مراجعه نمایند. -4 جهت تحویل مدارک )ارائه اصل فرمهای تکمیل شده ارزیابی و مدارک مورد نیاز در این فراخوان به صورت یک فایل pdf شده روی یک(CD به تهران- خیابان پاس//داران باالتر از برج س//فید- خیابان شهید حجت سوری )نیستان هفتم( پالک -11 شرکت پایانههای نفتی ایران )سهامی خاص( طبقه اول کمیت//ه فنی و بازرگانی تلفن 021-88534524 مراجعه نمایند. بدیهی است به مدارک ناقص و مدارکی که به صورت فایل pdf ارائه نمیگردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. کارفرما در رد و یا قبول مدارک مناقصهگران در تمام مراحل اختیار تام خواهد داشت. شمارهمجوز3716.7931

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.