رشد 43درصدی جمعیت تحت پوشش آب شهری آبفای گیالن

Jahan e-Sanat - - NEWS -

مدیرعامل ش//رکت آبف//ای گیالن با اع//الم جمعیت تحت پوش//ش آب شهری در ابتدای انقالب اظهار داشت: ب//ا رش//د 34 درصدی در ای//ن حوزه جمعی//ت تحت پوش//ش خدمات آب ش//هری از 65/29 ب//ه 99/93 درصد رس//ید. محسن حسینی رییس هیات مدیره و مدیرعامل آبفای گیالن تعداد مشترکین آب شهری را 84 هزار فقره در ابتدای انق//الب اعالم کرد و گفت: هماکنون 473 هزار فقره از خدمات آب شهری برخوردار هستند. وی همچنین جمعیت تحت پوشش خدمات فاضالب شهری را 69/9 درصدعنوان کرد و افزود: 70 هزار فقره مش//ترک در ابتدای انقالب معادل 57 درصد جمعیت ش//هری بوده است که هماکنون به 276 هزار فقره رسیده است.

مدیرعامل آبفای گیالن با اش//اره به افزایش تعداد تصفیهخانههای آب ش//هری تصریح کرد: تعداد این تصفیهخانهها از دو واحد به 13 واحد رس//یده اس//ت و 34 واحد آزمایشگاه کنترل کیفیت آب استان را بر عهده دارند و با توجه به عدم وجود تصفیهخان//ه فاضالب ش//هری در اوایل انقالب هماکنون چه//ار واحد تصفیهخانه فاضالب فعال است.

وی همچنین گفت: حفر و تجهیز و بهرهبرداری از 140 حلقه چاه در شهرهای مختلف اس//تان و بهرهبرداری از 14 واحد پکیج تصفیه فاضالب در مس//کن مهر شهرهای رشت، آستارا، رستمآباد و املش در مجموع به ظرفیت 2800 مترمکعب در شبانهروز به منظور جلوگیری از آلودگی زیستمحیطی و بهداشتی از اقدامات شرکت آبفای گیالن پس از پیروزی انقالب است.

19 پروژه آبفای گیالن افتتاح شد

همچنین مدیرعامل شرکت آبفای گیالن با تشریح پروژههای افتتاح و بهرهبرداری شده در ایام مبارک دهه فجر گفت: 19 پروژه با اعتبار 84/748 میلیون ریال به بهرهبرداری رسید. محسن حسینی رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آبفای گیالن با اعالم این خبر اظهار داش//ت: هزینه اجرای این پروژهها در س//طح استان اعم از اصالح، بازس//ازی و توسعه شبکه توزیع آب، احداث، اصالح و توسعه شبکه فاضالب، محوطهس//ازی چاههای رضوانشهر و آبرسانی به اطاقور از محل اعتبارات استانی و داخلی تامین شده است.

حسینی با تاکید بر اهمیت اجرای پروژههای آبرسانی افزود: پروژه آبرسانی به اطاقور، اصالح و توس//عه شبکه توزیع آب در بخشهایی از شهرهای رشت، تالش، ش//فت، رضوانش//هر، لنگرود و همچنین محوطهسازی چاهها و تجهیز چاه شهرک شفارود از اهم پروژههای آبرسانی بهرهبرداری شده در ایام مبارک دهه فجر بود.

وی همچنین احداث ش//بکه فاضالب پیرکالچای، پس//تک و آجبیشه را نیز از مهمترین اقدامات آبفای گیالن در راس//تای حفظ س//المت ش//هروندان و حفظ محیطزیست عنوان کرد و افزود: در شهرستان لنگرود نیز نسبت به اصالح و توسعه ش//بکه فاضالب شهری اقدام شد. گفتنی است با اجرای این پروژهها برای 86 نفر به صورت موقت و سه نفر به صورت دائم اشتغالزایی شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.