تکامل سیستم رسیدگی به شکایات با خوداصالحی

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ششمین جلسه رسیدگی به شکایات و درخواستها در سال 97 به ریاست مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن برگزار شد. در ششمین جلسه رسیدگی به ش//کایات و درخواستها، حسین اکبر مدیرعامل ش//رکت گاز استان گیالن ضمن عرض تبریک به مناسبت چهلمین س//ال پیروزی انقالب اسالمی گفت: بحمداهلل سامانه رسیدگي به شکایات شرکت گاز به یکی از نقاط قوت سازمان تبدیل شده و همه باید در جهت بهبود کارایی و اثربخشی آن تالش نماییم. وی با تاکید بر افزایش تعداد خدمات الکترونیکي قابل ارائه به مشترکین و متقاضیان به صورت الکترونیکي و از طریق س//ایت ش//رکت گفت: افزایش تعداد خدمات مجازی شرکت، ضمن کاهش هزینه و صرفهجویی در وقت مردم و مشترکین، سبب افزایش سطح رضایتمندی خواهد شد. اکبر با اشاره به راهاندازی سیستم مکانیزه رسیدگی به درخواستها و شکایات در سال 94 گفت: خوشبختانه این سیستم روزبهروز با انجام خوداصالحی و رفع معایب، به سوی تکامل پیش میرود و هماکنون میانگین پاسخگویی به شکایات و درخواستها از سه روز به دو روز کاری تقلیل یافته است. در ادامه گزارش خروجي شکایات ديماه 97 به سمع و نظر اعضاي کمیته رسیدگی به شکایات رسانده شد و تصمیمات مرتبط با آن اتخاذ شد.

بر همین اس//اس مقرر ش//د اقدامات اصالحی از قبیل اصالح و بهبود س//امانه رسیدگي به شکایات، پیگیري برگزاري جلسه هماندیشي با اداره کل مخابرات استان در خصوص تقویت بسترهاي مخابراتي مرتبط در شرکت گاز، تحویل دستگاه POS سیار براي گازبانها جهت وصول مطالبات با هماهنگي روس//اي محترم بهرهبرداري شهرس//تانها و مرکز استان، ایجاد تمهیدات الزم جهت ارس//ال صورتحس//اب گاز به مشترک در صورت اعالم کارکرد به سامانه تلفن//ي ،3415 پیگیري از اداره کل مخابرات اس//تان گیالن در خص//وص تقویت آنتندهي جهت سهولت در صدور صورتحساب آنالین، هماهنگي با اداره مخابرات و پست استان جهت لینک ش//مارههاي اش//تراک به تلفن ثابت مش//ترکین براي اعالم صورتحس//اب گاز و امکان گزارشگیري مستند سیستمي از زمان حضور کنتورخوان در مواقع نبود مشترک )فرم نبود( جهت پاسخگویيهاي الزم انجام پذیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.