افتتاح 2واحد تولیدی صنعتی در شهرک صنعتی منطقه آزاد انزلی

Jahan e-Sanat - - NEWS -

در شش//مین روز از دهه مب//ارک فجر پیروزی انقالب اسالمیدوواحدتولیدیصنعتیباسرمایهگذاری04 میلیارد ریالی بخش خصوصی و اشتغالزایی 95 نفر با حضور افروز بهرامی رییس هیات مدیره و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران، مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی گیالن، مدیرعامل س//ازمان منطق//ه آزاد انزلی و مقامات اس//تانی و منطقهای به صورت رسمی در مدار تولید قرار گرفتند. شهیدی گفت: برای رسیدن به خودکفایی باید از متخصصان داخلی حمایت کنیم و در عرصههای مختلف سازندگی میبایست دس//ت در دست هم دهیم تا دست واس//طهها و اجانب بیگانه که قصد سوءاستفاده از اقتصاد کشور را دارند کوتاه شود. مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گیالن گفت: با تمام توان درصدد رفع موانع و حمایت همهجانبه از صنعت استان و صاحبان صنایع این خادمین بیمنت عرصه صنعت هستیم.

وی با بیان اینکه در بخشهای مختلف صنعتی محصوالت متنوع بسیاری در استان تولید میشود، اظهار کرد: در بخشهای مختلف همچون صنایع غذایی، داروسازی، قطعهسازی، معدنی رشد خوبی را شاهد بودهایم. وی اضافه کرد: در عین حال سعی کردیم در حوزه صنایع دانشبنیان و صنایع نوین نیز گستردگی کارمان را حفظ کنیم و این در واقع یکی از فعالیتهای صنعتی ما در استان است که هماکنون هم به لحاظ کمی و هم کیفی تنوع خوبی در صنایعمان وجود دارد.

از سوی دیگر طرح توسعه شرکت هفت الماس که یکی از بزرگترین تولیدکنندگان ریل کابینت کشور است، مورد بهرهبرداری قرار گرفت. این طرح تولیدی از طریق تجهیز ماشینآالت جدید و توسعه کارخانه با میزان سرمایهگذاری 30 میلیارد ریالی زمینه اشتغال 85 نفر را به صورت مستقیم فراهم کرد و محصوالت تولیدی آن به دلیل کیفیت باال و قیمت مناسب نسبت به نمونههای مشابه خارجی از مقبولیت خوبی در بازار کشور برخوردار است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.