بازدید رییس سازمان جهاد کشاورزی گیالن از مرکز حویق تالش

Jahan e-Sanat - - NEWS -

درجانی رییس س//ازمان جهاد کش//اورزی استان گیالن به همراه تعدادی از مدیران سازمان و شهرستان از مرکز جهاد کشاورزی بخش حویق شهرستان تالش بازدید به عمل آوردند. در این بازدید یوس//فی رییس مرکز جهاد کش//اورزی حویق ش//رحی از اهم فعالیت صورت گرفته در مرکز و مش//کالت و پیش//نهادات از جمله فاصله 45 کیلومتری اداره از مرکز شهرس//تان و رعایت ورود و خروج، مس//تهلک بودن ساختمان و خودرو را بیان نمود.

در ادامه درجانی در خصوص مسائل مختلف از جمله پاسخگویی مناسب و دقیق به اربابرجوع، پیگیری مسائل ترویجی و پهنهبندی، وضعیت اراضی زراعی و باغی و امور دام و سردخانه و کارخانجات برنجکوبی راهنمایی را انجام دادند.

مهندس هادیزاده رییس امور عش//ایر س//ازمان نیز در خصوص تعداد عشایر تحت پوشش مرکز، وضعیت راه عشایری و خدماتدهی به آنها و مشکالت مربوطه صحبت کردند. همچنین جوادزاده مدیر صنایع غذایی و تبدیلی در خصوص تعداد و ظرفیت کارخانجات برنجکوبی و سورت و بستهبندی برنج و س//ردخانهها با توجه به س//طح زیر کشت کیوی و صادرات آن توضیحاتی دادند. در خاتمه درجانی ضمن تشکر از اقدامات رییس و همکاران مرکز اشاره کرد: اجرای بخشهای مختلف نظام نوین ترویج و برطرف کردن نواقص و کاس//تیهای مراکز از عمدهترین اهداف س//ازمان است و انجام فعالیتهای متعدد زراعی، باغی، دامپروری، حفظ نباتات، امور اراضی و آب و خاک نش//انگر توانمندی همکاران مراکز بوده که باید تقویت گردد. بخش حویق تالش با 32 هزار نفر جمعیت در 40 کیلومتری مرکز تالش و 30 کیلومتری آس//تارا واقع اس//ت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.