شمار جایگاههای CNG استان گیالن به 100 باب رسید

Jahan e-Sanat - - NEWS -

با راهان//دازی جایگاه دو منظ//وره بنزین و CNG )گازطبیع//ی( در ناحی//ه تالش تعداد جایگاههایCNG این ناحیه به هش//ت باب و ش//مار جایگاههایCNG استان گیالن به یکصد باب رس//ید. این جایگاه در شهرس//تان تالش در زمینی به مساحت 0051مترمربع با چهار سکو و هشت نازل فعال و هزینهای بالغ بر چهار میلیارد تومان توسط بخش خصوصی احداث شد . جای//گاه جدیداالحداث رضایینیا چهارمین جایگاه ش//هر تالش اس//ت ک//ه عالوه بر امکان سوخترسانی به 2000 خودرو به طور متوسط طی 24 ساعت شبانهروز، اشتغالزایی هشت نفر را نیز درپی دارد. با افتتاح هشتمین جایگاهCNG در ناحیه تالش مجموع ظرفیت سوخترسانی در این شهرستان به هشت هزار و 675 مترمکعب بر ساعت رسید .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.