وضعيت كيفي خودروهاي سواري توليدي در ديماه

Jahan e-Sanat - - NEWS -

»جهانصنعت«-گزارش ارزيابي كيفي خودروهاي سواري توليدي در دي ماه امسال منتشر شد. براساس ارزيابي صورت گرفته از سوي شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران، در دي ماه سالجاري در خودروهاي توليد شده در سطح قيمتي گروهپنج،همهتوليداتدوستارهازپنجستارهكيفيراكسبكردهاند.برايناساس X132،X131اپياس X111و شركت سايپا و سايپا131X توليد شركت پارس خودرو كه در ليست قيمتي گروه پنج هستند، همگي دو ستاره از پنج ستاره كيفي را به خود اختصاص دادهاند.

درليستقيمتيگروهچهار؛تندر09 پالس،تندر09 پالساتوماتيك،پارس تندر،رنوساندرواتوماتيك،پژو702 اتوماتيكودندهايوآريودندهايچهارستاره از پنج ستاره كيفي را به خود اختصاص دادهاند.

همچنين در همين ليست قيمتي، تندر 90 پارس خودرو و همچنين تندر 90 ايرانخ//ودرو، برليانس ،H230 دنا و دنا پالس، ران//ا، پژو 206 صندوقدار و همچنين بدون صندوق آن، دانگفنگ H30 نيز داراي سه ستاره از پنج ستاره كيفيهستند.

عالوهبراينامويام513 جديد،سورن،پژوپارس،سمند،پژو504،ساينا،تيبا و تيبا2، دو ستاره از پنج ستاره كيفي را كسب كردهاند.

درگروهقيمتيسوم،خودروهايسواري03B،چانگان53SC و آريو اتوماتيك چهارستارهازپنجستارهكيفيراكسبكردهاند.همچنينآريزو5 X22و MVM دارايسهستارهكيفيهستند.دراينگروهقيمتيتنهاليفان06X اتوماتيكشركت كرمان موتور دو ستاره از پنج ستاره كيفي را كسب كرده است.

همچنين هيونداي ،i20 هيونداي Accent و كيا سراتو در رده كيفي چهار ستارهازپنجستارهكيفيقرارگرفتهاندكهدرليستقيمتيدوقراردارند.همچنين هاوال2H، هايما7S اتوماتيك وهايما5S اتوماتيك، جك5S،جك3S و تيگو5 دارايسهستارهكيفيهستند.

در اين ليست قيمتي گروه دو نيز، تنها امويام جديد ،X33 دو ستاره كيفي را كسب كرده است.

در ليست قيمتي گروه يك، همگي خودروهاي توليدي در دي ماه سالجاري شاملپژو8002،نيومزدا3 وسوزوكيگراندويتاراچهارستارهازپنجستارهكيفي را به خود اختصاص دادهاند.

درارزيابيكيفيخودروهايسواريتوليديدرديماه،هيچخودرويينتوانسته 5 ستاره كيفي را كسب كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.