حسرت خرید خودروی داخلی بر دل مردم

Jahan e-Sanat - - NEWS -

»جهانصنعت«-هرچندسالهاستبيكيفيتي به همراه افزايش قيمت، بازار خودرو را تحتتاثير قرار دادهومشتريانتوليداتداخليدلخوشيازوضعيت توليد و بازار اين محصول ندارند اما متاسفانه امسال بازار خودرو به لطف ش//رايط حاكم در اين صنعت سال سختي را براي مشتريان برجا گذاشت. گراني محصوالت توليد داخل امروز ديگر دغدغه ايرانيان نيست چراكه با خارج شدن حتي ارزانترين خودرو از س//بد مردم انتظارات به س//مت و س//وي جديد پيش ميرود. در حال حاضر هر خانواده ميخواهد تحت حقوق شهروندي از وسيله نقليه شخصي در برخي موارد اس//تفاده كند و نبايد اين حق از آنان گرفته شود. در اين مرحله به توليد خودروي ارزان ميرسيم؛ موضوعي كه براي بيشتر كشورها تعريف شده است، توليد با كيفيت ثابت و تيراژ باال تنها در دو مدل خودرو. اما متاسفانه اين موضوع نيز مانند ساير مباحث اقتصادي در كشور ما گم شده است.

برخي كارشناس//ان معتقدند خودروس//ازان با سناريويي از پيش تعيين شده و با حقه كاهش توزيع در بازار، به دنبال جلب رضايت دولت، وزارت صنعت و همچنين شوراي رقابت در جهت افزايش قيمت خودرو داخلي هستند؛ اتفاقي كه به نظر ميرسد با عملي ش//دن آن قدرت مردم براي خريد خودرو به شدتكاهشيافتهودودضررآنبهچشمخريدارانو مصرفكنندگانداخليميرود.اينروزهاقيمتپرايد، پرفروشترين خودروي ايراني در بازار، چيزي حدود 40 ميليون تومان اس//ت؛ عددي كه در سالجاري رشد قابلتوجهي داشته و اين رشد، انتقاد بسياري از مردم را نيز بهدنبال داش//ته است. اگرچه مديران شركتهايخودروسازيدرايرانهموارهازپايينبودن قيمتخودروگلهدارندوخواستارافزايشآنهستند اما ترديدي نيست كه قيمت خودرو براي بسياري از مردم، بيش از تواناييشان است.

توليدخودرويارزاندركما

امروز مردم قدرت خريد خودروي گران را ندارند. همه در انتظار كاهش قيمت هستند و ميخواهند از خودروهايداخليباقيمتمناسباستفادهكننداما اين موضوع با گذشت چند ماه هنوز با چالش جدي روبهرو است. از سوي ديگر موضوع تردد درونشهري و برونش//هري به معضل بزرگي تبديل شده است چراكه دولت بايد به تنهايي هزينه توسعه سيستم حملونقل را پرداخت كن//د از اينرو تمايلي براي انجام چنين توس//عهاي ندارد. اميرحسين كاكايي كارشناس صنعت خودرو با تاكيد بر اين مطلب به »جهانصنعت« ميگويد: بيبرنامگي و دخالت در صنعت خودرو بيداد ميكند. امروز گراني و عرضه كم خودرودربازار،مشتريانرادچاربياعتماديبهصنعت خودروكردهاست.نوساناتدرتصميمگيريهانهتنها به ضرر خودروسازان شده بلكه مشتريان محصوالت خودروييرانيزتحتتاثيرقراردادهاست.عضوهيات علميدانشكدهمهندسيخودرودانشگاهعلموصنعت در ادامه يادآور شد: امروز با توجه به مشكالتي كه به دليل افزايش هزينههاي سربار اين صنعت تيراژ را كاهش داده افزايش قيم//ت را بيش از حد در بازار رقم زده است. ديگر مردم قدرت خريد خودروهاي گران را ندارند آن هم با كيفيتهاي متغير پس بايد براي اين محصول فكر جديدي شود. وي ادامه داد: بايد خودروسازان كشور به سمت و سويي بروند كه توليد ارزان را در صدر توليداتشان قرار دهند. كاكايي تصريح كرد: كشورها در خصوص توليد خودرو ارزان حركتهاينوينيداشتهاند.بهگفتهعضوهياتعلمي دانشكده مهندسي خودرو دانشگاه علم و صنعت چرا در شرايطي كه خودروسازان نميتوانند هزينههاي توليد را كاهش دهند لزومي بر افزايش تعداد مدل خ//ودرو دارند؟! با در نظر گرفتن وضعيت اقتصادي ض//رورت دارد تنها با تكيه بر توليد يك يا دو مدل خودرو اما با تيراژ باال و كيفيت ثابت دسترسي به اين محصول را براي مردم آسان كرد.

كاكايي با اشاره به تمركز بر توليد خودروي ارزان تاكيد كرد: در چنين شرايطي هزينههاي تحقيق و توسعه بايد براي يك يا دو مدل صرف شود تا بتوان تا حدود زيادي از افزايش قيمتها جلوگيري كرد در اين موقع است كه خودروسازان با تعادل بخشيدن به بازار و قيمتها ميتوانند در ادامه مسير به توليد س//اير خودروها براي اقش//ار مختلف جامعه برنامه داشتهباشند.

چطورپولخريديكپرايدراجمعآوري كنيم!

حداقلحقوقومزايادرسال79 برايفرديمجرد بنابرتصويبوزارتتعاون،كارورفاهاجتماعي،برابربا يكميليونو162 هزارو962 توماناستكهنسبت بهسال69،افزايشي03 درصديداشتهاست.حال اگر فرض كنيم كه فرد مجردي با پايه حقوق وزارت كار استخدام شده و قصد خريد خودرو با استفاده از حقوق ماهانهاش را دارد و در اين مدت از حقوقش، هيچ مق//داري را صرف امور جاري مانند خوراك و مسكننكند.حدود23 ماهطولميكشدتابتواند پول خريد يك پرايد را جمعآوري كند! اين مورد را همدرنظربگيريدكهخطفقربراييكخانوادهچهار نفره ساكن تهران در تابستان79، دو ميليون 728و هزار تومان بوده است. به بيان ديگر به احتمال قريب بهيقين،درشهريمانندتهران،آنپايهحقوقوزارت كاربهتنهاييكفافيكزندگيعاديراهمنميدهد چهبرسدبهآنكهآنرادستنخوردهبهمدتسهسال جمعكنيمتابتوانيمباآنپرايدبخريم!

البتههميننكتهكهپرفروشترينخودرويايراني - برخالف بسياري از كشورها - همزمان ارزانترين خودرو در اين كشور نيز هست، گواهي است بر اين نكته كه قيمت خودرو در ايران، بيش از توان مالي قشر عظيمي از مردم است.

حال بد نيست نگاهي بيندازيم به همين آمار در كشورهاي ديگر. مقايسهاي است از حداقل حقوق مصوبدر81 كش//وركهبرحسبدالر)بهصورت اسمي( آورده شده و متاثر از نرخ دالر در كشور مورد نظر اس//ت. بديهي است كه قدرت خريد يك دالر در هر كش//ور با كشور ديگر متفاوت است بنابراين در مقايسههايي كه بر حسب خريد صورت گرفته، شاخصي به نام »شاخص هزينه زندگي« لحاظ شده كه به نوعي اين اثر را خنثي كند.

در محاس//به اعداد، ساعت كاري در هر ماه برابر با 176 ساعت لحاظ ش//ده است. اگرچه در برخي كشورها اين عدد متفاوت است اما ميزان اين تفاوت، تعيينكننده نيس//ت.در هر يك از اين كش//ورها، پرفروشترين خودرو با ديگر كشورها متفاوت است. اگر همان شرايط مفروض در مساله باال را براي اين كشورهافرضكنيم)حداقلحقوقمصوببهصورت دس//تنخورده( چند ماه طول ميكشد تا مردم هر يك از اين كشورها موفق به خريد خودروي محبوب كشورشان شوند؟ براي اين محاسبه، ابتدا خودروي محبوبدرهركشوروسپسقيمتخودرودركشور مربوطه )به دالر( را استخراج و سپس قيمت آنها را به حداقلحقوقماهانهتقسيمميكنيم.

البته دقت اين نكته ضروري اس//ت كه اگرچه در كشوري مثل آرژانتين 48 ماه طول ميكشد تا كارگري با حداقل حقوق و بدون دست زدن به آن به پرفروشترين خودروي اين كشور برسد اما پس از84 ماه،يكتويوتايهايلوكسنصيبشميشود نه يك پرايد!

بد نيست بدانيد پرفروشترين خودرو در جهان، تويوتا كوروالست كه در اين كشورها بين هفت ماه )استراليا( تا 411 ماه )هند( زمان براي خريد آن با حداقل حقوق الزم است. با اندكي جستوجو به اين نتيجه ميرسيد كه يك تويوتا كوروال در ايران حدود 350 ميليونتومانآبميخورديعنيچيزيحدود 291 ماه زمان الزم است تا پول خريد آن با حداقل حقوق يك كارگر به دست آيد. دليل باال بودن اين عدد، نرخ دالر در ايران و تعرفه بسيار باالي گمرك خودرو است كه باعث ميشود قيمت هر خودرو در ايران،جزوباالترينقيمتهايخودرودرجهانباشد.

»جدول «(1)

البتهبااينكهحداقلحقوق،معيارنسبتامناسبي درطبقاتفقيرجامعهبهشمارميرود،الزامانميتواند ديد شفاف و دقيقي نسبت به اكثريت جامعه را به ما بدهد. شاخصهاي ديگري از جمله برابري اقتصادي و هزينههاي زندگي، نقشهاي بسيار مهمي در اين زمينهايفاميكنند.ازاينرو،محاسباتباالراباميانگين حقوق در هر يك از اين كشورها نيز تكرار ميكنيم.

در همين مرحله ميتوانيد با مقايسه ميانگين حقوق با حداقل حقوق در هر كشور، ديد مختصري نس//بت به برابري اقتصادي در جامعه كشور هدف پيدا كنيد. البته عوامل ديگري نيز در اين مورد نقش بازي ميكنند كه از اهميت زيادي برخوردارند ولي براي مثال، دو كش//ور آمريكا و دانمارك را در نظر بگيريد. حداقل حق//وق در دانمارك، چيزي حدود دو برابر حداقل حقوق در آمريكاس//ت در حاليكه اين دو كشور، ميانگين حقوق تقريبا برابري دارند. به بيان ديگر فقراي دانمارك، چندان از متوسط جامعه دور نيستند. اين مورد خودش را در ضريب جيني )شاخصي براي ارزيابي شكاف طبقاتي( اين دو كشور نيز نشان ميدهد. ضريب جيني براي آمريكا برابر با 0/42 وبرايدانماركبرابربا92/0 است.اعدادپايينتر بهمعنايشكافطبقاتيكمتراست.

حال اگر هزينههاي جاري متوسط زندگي را از حقوق بكاهيم چطور؟ واقعيت اين است كه شاخص هزينه زندگي، براي س//بد مشخصي از كاال و براي متوسطجامعهمحاسبهميشودواينيعنينميتوان فرض ك//رد فردي كه حداقل حقوق را ميگيرد، با همين هزينهها زندگي ميكند اما اگر چنين فرضي داشته باشيم و به نوعي رفاهي برابر را براي تمام آحاد جامعه فرض كنيم، چند ماه طول ميكشد تا در هر يك از اين كشورها بتوان يك تويوتا كوروال خريد؟ در هفت كشور از كشورهاي فوق، هرگز نميتوانيد! در واقع اصال دخل و خرجتان با هم جور درنميآيد چون هزينههاي زندگي متوسط از حقوق حداقل بيشتر است.امادرميان11 كشورباقيمانده،استراليابا21 ماه بهترين وضعيت و آرژانتين با 510 ماه بدترين وضعيت را دارد. اگر همين ش//رايط را براي حقوق متوسط نيز لحاظ كنيم، كماكان استراليا در صدر باقيميماندوليبرزيلبا082 ماهجايآرژانتينرا درقعرميگيرد. «

اگ//ر منصفانه و علميتر به مس//اله نگاه كنيم، نميتوان تنها با استفاده از آمار فوق، مواردي چون رفاه اقتصادي يا رضايت مردم هر كشور را بسنجيم چرا كه تعداد عوامل موثر در هر يك بسيار بيش از مواردباالست.اماميتوانبهيكنمايكليازوضعيت در هر كشور و البته در ايران رسيد.

»جدول (2) عرضهكم،قيمتبااليخودرو

از ابتداي سالجاري و با شروع تنشهايي در نظام اقتصادي كشور، بازار خودرو نيز شاهد بروز تنشهاي متعددي به ويژه در حوزه قيمت بوده است. از طرفي خودروسازانداليلافزايشقيمتدرچندماهگذشته در ب//ازار خودرو را وجود دالالن و واس//طهها عنوان ميكنند و از طرف ديگر بسياري از صاحب نظران ح//وزه خريد و فروش خودرو دليل اصلي باال رفتن قيمتخودرووهمچنينافزايشتفاوتقيمتبازارو قيمتدركارخانهراتوزيعوتزريققطرهچكانيخودرو توسط خودروسازان به بازار ميدانندسعيد موتمني رييس اتحاديه نمايشگاهداران خودرو در همين رابطه با بيان مطالب باال در ادامه به »جهان صنعت « بيان كرد: زماني كه عرضه خودرو در بازار كم شده و اين عرضهتنهاتوسطنمايندگيهايخودروسازانصورت بگيرد، به صورت ناخودآگاه موجب دونرخي شدن خودرو در بازار شده و سود اصلي اين اتفاق به جيب خودروسازان ميرود.رييس اتحاديه نمايشگاهداران خودرو تاكيد كرد: وقتي خودرو به اندازه كافي به بازار عرضه شود ديگر قيمتها باال نرفته و تفاوت قيمت بازار و كارخانه به حداقل خواهد رسيد.

وي بيان كرد: سال گذشته تفاوت قيمت بازار و كارخانه به بيش از5تا6ميليون تومان نميرسيد اما مجموعه اقدامات خودروسازان در توزيع بازار موجب شد تا اكنون اين ميزان به بيش از 50 ميليون و در برخيمواردبيشترتغييريابد.

رييساتحاديهنمايشگاهدارانخودرويادآوريكرد: خودروسازانازچندماهگذشتهخوابافزايشقيمتها راديدهبودندوبايداكنونازخودروسازانپرسيدزماني كهمطرحميكنندقيمتخودروبايدافزايشيابد،آيا كيفيت خودرو را هم بهتر كردهاند يا نه.

جه/ش5 درصديقيمتهاتنهادريك هفته

بازرساتحاديهنمايشگاهدارانوفروشندگانخودرو اعالم ميكند با توجه به عدم عرضه مناسب و كافي از سوي خودروسازان، قيمت خودروهاي داخلي از2 هفتهپيشتاكنونحدود5 درصدافزايشيافتهاست. نعمتاهللكاشانينسباظهارداشت:قيمتخودروهاي ايراني در روزهاي اخير افزايش يافته است. متاسفانه كارخانجات خودروسازي آنطور كه بايد و شايد اقدام به عرضه خودرو نكردهاند و به صورت قطرهچكاني خودرو را به بازار عرضه ميكنند.

وي افزود: خودروسازان يا توليد را كاهش دادهاند و يا خودرو را به بازار عرضه نميكنند و اين مساله باعث افزايش قيمت خودروهاي داخلي شده به طوريكه قيمتخودروهايداخلينسبتبه2 هفتهگذشته حدود5 درصدافزايشيافتهاست.

بازرس اتحاديه نمايش//گاهداران و فروشندگان خودرو افزود: البته قيمت خودروهاي خارجي نيز تا حدي افزايش يافته، ضمن آنكه هنوز هيچ خودروي ترخيص شدهاي به بازار وارد نشده است.

كاشانينس//ب افزود: كارخانجات خودروسازي، قيم//ت خودرو را بر اين مبن//ا كه توليد و عرضه را افزايشخواهنددادباالبردهتاقيمتهادربازاركنترل شودامامتاسفانهقيمتهاافزايشپيداكردبدونآنكه عرضه افزايش يابد.بازرس اتحاديه نمايشگاهداران و فروشندگان خودرو گفت: هيچگونه خريد و فروشي در بازار خودرو صورت نميگيرد زيرا با افزايش قيمت خودرو مردم منتظر هس//تند سرنوشت قيمتها مشخص شود.وي افزود: هماكنون تقاضاي كاذب در بازار كمتر شده و تنها افرادي كه نياز مبرم به خودرو داشته و ناچار باشند اقدام به خريد خودرو ميكنند زي//را قيمتها صعودي اس//ت به طوري كه قيمت خ//ودرو پژو 206 از 2 هفته پيش تاكنون از حدود 63 ميليونتومانبهحدود07 ميليونتومانرسيده است و همچنان سير صعودي دارد.

كاشانينس//ب گفت: طبيعتا براي شب عيد و تعطيالتنوروز،تقاضايخريدخودروافزايشمييابد و اگر وضع به همين منوال ادامه يابد و خودروسازان اقدامبهتوليدوعرضهخودرونكننداحتمالداردقيمت خودرو همچنان افزايش يافته و صعودي باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.