حقوقفعليكارگرانكفاف92 درصدهزينههايآنها را ميدهد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ايسنا-عضوهياتمديرهمجمععاليكارگرانايرانبابياناينكهحقوقكارگران تنها92 درصدازهزينههايمعيشتراپوششميدهد،گفت:قدرتخريدكارگران زير03 درصداستونوساناتقيمتمحصوالتاساسيدربازاربهشكلياستكه حقوق كارگران كفاف تامين اين اقالم را نميدهد.

محمدرضاراهداريزادهبااشارهبهاهميتحفظقدرتخريدكارگراناظهاركرد: اكنون هر تصميمي در بحث افزايش مزد كارگران در شوراي عالي كار گرفته شود، شامل سال آينده خواهد شد و با توجه به اينكه در روزهاي پايان سال و عيد نوروز قرار داريم، تغييري در مزد كارگران به وجود نخواهد آمد.

وي افزود: در حال حاضر با توجه به شرايط اقتصادي كشور، حقوق تنها 29 درصد از هزينههاي معيشتشان كارگران را پوشش ميدهد و عمال افزايش حقوق اثرچندانيبرحلمشكالتكارگراننخواهدداشتوبههرميزانكهحقوقافزايش پيدا كند مشكالت كارگران همچنان پابرجا خواهد بود.

عضوهياتمديرهمجمععاليكارگرانايرانبابياناينكهبايدتوازنقدرتخريد كارگراننسبتبهبازارحفظشود،تصريحكرد:بايدقيمتهابهخصوصقيمتاقالم و كاالهاي اساسي مورد نياز مردم در بازار به ثباتي برسد تا كارگران بتوانند نسبت به تامين اين اقالم ضروري اقدام كنند. نوسانات قيمتها در بازار به شكلي است كه حقوق كارگران كفاف تامين اين اقالم را نميدهد.

راهداريزادهبااشارهبهاينكهقدرتخريدكارگرانزير03 درصداست،عنوان كرد: اگر دولت تعهدات حاكميتي خود را در بحث كارگاههاي توليدي اجرا كند، قطعا فشار از روي كارفرما برداشته خواهد شد و شرايط براي افزايش مزد نيز فراهم ميشود.ويادامهداد:باتوجهبهاينكهقيمتاقالماساسيهمچناندربازارباالست، توانخريدكارگرانبهشدتپايينآمدهوآنهانميتوانندبهراحتيزندگيروزانهخود را سپري كنند و كاالي اساسي مورد نياز خود و خانوادهشان را تامين كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.