ظرفيت فعال سيمانيها 50 تا 60 درصد است

Jahan e-Sanat - - NEWS -

فارس- كارش//ناس صنعت سيمان با بيان اينكه ظرفيت فعال كارخانههاي س//يمان بين 50 تا 60 درصد اس//ت، گفت: بدهي بانكي معوق، فشار زيادي بر توليدكنندگانواردميكند.

عليمحمدبدبااشارهبهفعالبودن05 تا06 درصدظرفيتكارخانههايسيماني كشور،اظهارداشت:اكثرتوليدكنندگانقادربهپرداختبدهيبانكيخودنيستندو معوقاتبانكيبهمعضليبرايتوليدكنندگانتبديلشدهاست.

وي با اشاره به اينكه فروش سيمان با ركود مواجه شده است، گفت: ركود در ساخت و ساز مهمترين عامل راكد شدن فروش سيمان است و به دليل باال رفتن هزينه كار پيمانكاران، اجراي طرحها با قيمتهاي قديم امكانپذير نيست و همين مساله نوعي بالتكليفي در ساخت و ساز ايجاد كرده است.

به گفته بد، وضعيت سود و زيان كارخانههاي سيماني شرايط مناسبي ندارد و اينمسالهعامليبرايمعوقشدنبدهيبانكيكارخانههاست.

وي با بيان اينكه فروش سيمان كاهش داشته و در مقابل، بدهي كارخانهها روند افزايشيبهخودگرفتهاست،افزود:برايسالآيندهباتوجهبهرشدهزينههايتوليد، نيازمندافزايش02 تا52 درصديقيمتسيمانخواهيمبود.

اين كارشناس صنعت سيمان در پايان در خصوص وضعيت تامين سوخت كارخانههاي سيماني نيز گفت: گاز اكثر كارخانهها در فصل زمستان قطع است و توليدكنندگان، مازوت را به جاي گاز دريافت و مصرف ميكنند كه قرار است هزينه آن بر اساس قيمت گاز محاسبه شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.