جاي خالي مديريت آيندهپژوهي در عرصه توليد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

مهر- معاون ط//رح و برنامه وزارت صمت با بيان اينكه جاي خالي رويكرد مديريت آيندهمحور و آيندهپژوهي خالي است، گفت: بوميس//ازي 10 ميليارد دالر كاالي كارب//ردي در اين وزارتخانه هدفگذاري شد.

س//عيد زرندي ضمن بيان اينكه با توجه به افزايش تحريمها رويكرد بايد به سمت توليد داخلي محصوالت و ملزومات صنعتي و معدني باشد، ابراز داشت: نگاه تقاضامحور زماني عملياتي خواهد شد كه هر محصولي كه آمريكا آن را در ليست تحريمها قرار داده را درداخلتوليدكنيم،برهميناساس01 ميليارددالربوميسازي محصوالت در داخل كشور توسط وزارت صمت هدفگذاري شد و ما ايمان داريم كه اين موضوع امكانپذير است.وي بابيان اينكه 15 پروژه حوزه اقتصاد مقاومتي در مجموعه وزارت صنعت، معدن وتجارتهدفگذاريشدهاست،اضافهكرد:اينپروژههادرحوزههاي مختلف خواهند بود كه طبق رويكرد ماخوذه تا پايان دولت دوازدهم به سرانجام ميرسد و به زبان ساده بايد گفت راهبرد اصلي وزارت صمت سياست صادراتگرا براي واحدهاي توليدي است.

جايخاليمديريتآيندهپژوهي

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن بيان اينكهباهمهمشكالتاقتصاديامروزخوشبختانهموفقيتهايخوبي نيزدرعرصههايتوليديوصنعتيوجوددارد،ابرازكرد:برنامهريزي ما بايد به س//متي حركت كند كه طي سال آتي محور مديريت اقتصادي كشور بر اساس تقاضا تعيين شود، براي مثال در برخي صنايع اشتياق براي توليد زياد است اما توان جذب سرمايه وجود ندارد يا در برخي ديگر از واحدهاي توليدي توان جذب سرمايهها وجود دارد اما بازار مشكل اصلي است و لذا اين مسائل در زماني رفع ميشوندكهمابتوانيممديريتاقتصاديرابراساستقاضارقمبزنيم. زرنديدرادامهتصريحكرد:برايحلمشكلبايدجهتگيريمانرا بر تنوع محصوالت و مقاصد صادراتي قرار دهيم كه در شرايط فعلي همازنظرتعدادمحصولصادراتيوهممقاصدصادراتمحصوالتمان دچار محدوديتهايي هستيم كه البته سياستگذاريها براي سال آينده بر مبناي رويكرد واحدهاي توليدي بايد باشد.

ويبابياناينكهجايرويكردمديريتآيندهمحوروآيندهپژوهشي در صنعت امروز ايران اسالمي خالي است، اضافه كرد: ضرورت دارد كه در همين شرايط هم تغييرات را درك كنيم زيرا دنيا به شدت در حال تغيير است به نحوي كه برخي از آنها را حتي متوجه نشديم لذا بايد خودمان را بهروز كنيم.

نوآوريشاهكليدبنگاههاياقتصادي

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن بيان اينكهنوآوريدرايامبحرانهاياقتصادي،شاهكليدبنگاههاياقتصادي و اصناف توليدي و توزيعي است، ابراز داشت: اين نگاه را در صنعت بايدتزريقكردكهنوآوريبراساسروشهايجديدشكلميگيرد ليكن آموزش را بايد نهادينه كنيم چرا كه ديگر به روش قديمي نميتوان صنايع را حفظ كرد.زرندي در ادامه تصريح كرد: رويكرد وزارتصنعت،معدنوتجارتتفويضبالغبر08 درصداختيارات به استانهاست و از سوي ديگر براي جهتگيري جديد در شش استانكشوراختياراتدر9 محورتعيينشده،بهخانههايصنعت و معدن هر استان واگذار خواهد شد.وي افزود: يكي از مواردي كه قرار است در رويكرد جديد به خانههاي صنعت و معدن استانها تفويضشود،صدورمجوزاستكهپيرامونآنحدود01 مورداز وظايف احصا شده كه اگر تفاهمها كامل شود از ابتداي سال 98 در شش استان به صورت پايلوت اين اختيارات به خانه صنعت و معدن داده ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.