زمان تشییع پیکر کارگردان قدیمی سینما

Jahan e-Sanat - - NEWS -

مراسمتشییع وخاکسپاریپیکررضاصفایی،کارگردانوتدوینگرپیشکسوتسینماپنجشنبه52 بهمنماه برگزار میشود. خسرو امیرصادقی، بازیگر با تایید خبر درگذشت رضا صفایی که ساخت بیش از 50 فیلم را در کارنامه خود داشت بیان کرد: مراسم تشییع پیکر این کارگردان و تدوینگر پیشکسوت س//ینما که 7 صبح دیروز در س//ن 81 سالگی بر اثر سکته مغزی درگذشت، پنجشنبه 25 بهمنماه برگزار خواهد شد. البته هنوز مکان برگزاری مراسم مشخص نیست و پیگیری برای خاکسپاری در قطعه هنرمندان بهشت زهرا در حال انجام است. او ادامه داد: این هنرمند چندین ماه بود که به دلیل برخی مشکالت جسمانی از جمله پادرد شدید خانهنشین شده بود. این در حالی است که او چندین سال بود که بیکار بود و فعالیتی نداشت و به نظر میرسید به او اجازه کار داده نمیشد. رضا صفایی موس//س س//ازمان تولید و توزیع فیلم شهر فرنگ در سال 53 بود. او فعالیت در سینما را به عنوان دستیار مدیر تهیه در فیلم »دختری فریاد میکشد« به کارگردانی خسرو پرویزی در سال 1340 آغاز کرده بود و در ادامه فیلمهای زیادی را کارگردانی کرد. کتاب »من و سینما« )سال (1380 نیز از او منتشر شده است. در کارنامه کاری صفایی ساخت مجموعههای تلویزیونی »آتیه« و »ماموریت« به چشم میخورد. همچنین فیلمهایی چون »قیام«، »ماموریت«، »شیطانصفتان«، »النه عقابها« ...و را کارگردانی یا تهیه کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.