»این کیست این« در گالری شیرین

Jahan e-Sanat - - NEWS -

نمایشگاه »این کیست این« علیرضا اسانلو 26 بهمنماه در گالری شیرین افتتاح میشود.

»این کیست این« ارتباط وجود انسان و جریان هستی را از زاویهای عارفانه و شرقی بازنمایی میکند. هنرمند با محوریت قرار دادن پیکره انسانی، به عنوان عالیترین موضوع وجودیافته در عالم، ذهن مخاطب را به پرس//ش از ماهیت زندگ//ی فرا میخواند؛ چه چی//ز در وجود آدمی او را موجود میکند و چگونه زندگی در او جاری میشود؟ تامل در تابلوهای آسانلو، دربردارنده پاسخهای او به این پرسشهای بنیادین است که در ضرباهنگ پویای قلمو و کاردک، آثاری پر تپش، زنده و پویا خلق کرده و در گذرگاه شک و یقین معلق ماندهاند.

آسانلو که سالها ممارست در ساخت و سازهای کالسیک فیگور انسانی در هنر نقاشی را در کارنامه کاری خود دارد، با فاصله گرفتن از فضاهای رئالیستی و نزدیک شدن به »آننگاری« و »در لحظه بودن« از وادی فلسفه به عرفان شرقی گام نهاده و »ندانس//تگی«، »ابهام« و »محو شدگی« را به عنوان اساسیترین دستاورد این سفر ذهنی بر بسترهای عریض بوم جاودانه کرده است.

علیرضا اس//انلو، هنرمند نقاش و مجسمهس//از درباره این نمایشگاه گفت: نمایش//گاه »این کیست این« از اش//عار موالنا اقتباس شده است و در آن 15 اثر ارائه میشود.

گفتنی است، علیرضا اسانلو کارش را با نقاشی آغاز کرد و از حوالی ده سال پیش به مجسمهسازی نیز روی آورد. سابقه برگزاری 10 نمایشگاه گروهی و هفت نمایشگاه انفرادی را در کارنامه هنری خود دارد. مجسمههای این هنرمند از مفاخر ایران در موزه مفاخر، دانشگاه تهران و خانه هنرمندان نصب است که شاخصترین آنها پرتره عباس کیارستمی، عزتاهلل انتظامی، ملکالشعرای بهار ...و است. همچنین علیرضا آسانلو شش مجسمه در آمریکا ساخته که مجسمه فروغ فرخزاد برای دانشگاه مریلند یکی از آنهاست.

نمایش//گاه آثار علیرضا اس//انلو 26 بهمن تا 8 اسفندماه در گالری شیرین واقع در خیابان کریمخان زند، خیابان س//نایی، کوچه 13 شماره پنج میزبان هنردوستان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.