رد پای صنعت گردشگری بر پرده نقرهای

Jahan e-Sanat - - NEWS -

گروهفرهنگ-سیوهفتمینجشنوارهفیلمفجرتمامشد اماحرفوحدیثهایسینمایایرانپایانیندارد.بازهماختتامیه جنجالداشتاماهنوزرسانههاپیگیرموضوعمهمتریهستند. سرمایه سینمای ایران از کجا تامین میشود؟

بارها در نشستهای خبری بعد از نمایش فیلمها در کاخ جشنواره، خبرنگاران از چگونگی تامین سرمایه برخی فیلمها پرس//یدند. قبل از جشنواره ش//ایعه شده بود نصف فیلمهای جشنواره حاصل سرمایه یک فرد است؛ ادعایی که البته تکذیب شد اما همچنان نام یک شخص در مرکز توجه بوده و هست. محمدصادقرنجکشان.

سرآغازبحثپولشویی

سینمای ایران اقتصاد کوچکی دارد. دو سه سال است که به دلیل گسترش تبلیغات در فضای مجازی و دادن آگهی به ش//بکههای ماهوارهای ...و مخاطب سینما افزایش پیدا کرده اما باز هم رقم قابل توجهی نیس//ت. البته این به نسبت دیگر فعالیتهای پرسود اقتصادی در بازار آشفته ایران است. از سوی دیگر چند وقت است که سرمایهداران با پولهای مشکوک برای به اصطالح پولشویی به فعالیتهای هنری سرازیر شدهاند. رد پای پولهای کثیف را میتوان در بحث تجسمی و عیانتر در ساخت فیلم و سریال دید. بابک زنجانی از جمله سرمایهداران مشکوکی بود که با داشتن رابطه با برخی سینماگران و بازیگران پایش به اقتصاد س//ینما باز شد. اما جنجال از سریال شهرزاد شروع شد؛ سریالی مخصوص پخش در شبکه نمایش خانگی و با سرمایهگذاری محمد امامی.

محمد امامی این روزها متهم به اختالس از صندوق ذخیره فرهنگیان است. رقم اختالس هم چندین هزار میلیارد تومان اس//ت. در جلسه دادگاه بانک س//رمایه مدعیالعموم از الشه پولهاییصحبتکردکهخرجساختسریالهاینمایشخانگی شده است. منظور او سریال پرخرج »شهرزاد« بود.

بعدازاتفاقاترخدادهدرپشتپردهساختسریالهاییچون شهرزادحضوررسانههابرایپیگیریمسائلمالیسینمایایران بیشتر شد و حاال همه به دنبال کشف پشت پرده سرمایهگذاران سینماهستند.

دادستان تهران: تایید میکنم که عدهای در سینما پولشوییمیکنند

عباس جعفریدولتآبادی دادستان تهران در پاسخ به سوالی درباره پولهای مشکوکی که به سینما وارد میشود و یک نمونه آنآقایامامیبودکهبااوبرخوردقانونیشدواینکهآیادادستانی در رابطه با پولهایی که وارد سینما میشود ورود میکند گفت: مهمترین مصداق آن در این زمینه وام کالنی بود که گرفته و خرج شد و سریال خانگی معروفی بود که تولید شد و منحصر به این مورد نیست و ما در گذشته در پروندههای دیگری این موضوع را میبینیم. اصل اینکه در مسائل فیلمسازی و سینما اف//رادی میآیند و تهیهکننده وجوهی را خرج میکند، تایید میکنیم و مصداقش همین پروندهای اس//ت که اسم بردید؛ البته از دس//تگاههای ذیربط، گزارشاتی خواستیم که بیشتر موضوع را واکاوی کنند. اینکه عدهای در حوزه سینما پولشویی میکنند را تایید میکنیم؛ کما اینکه چندین پرونده در دادسرا مفتوح است و مهمترین آن همان بود که اسم بردید و منجر به کیفرخواست شده است، اما منتظر گزارشات تکمیلی برای پروندههایدیگرهستیم.

فیلمهاییباسرمایهشرکتهایگردشگری

وضعیتگردشگریایرانمساعدنیست.کمکاریدولتیهاو عدم سرمایهگذاری در زیرساختهای این صنعت پرسود باعث شدهآنطورکهبایدوشایدازپتانسیلهایطبیعیکشوردراین زمینهاستفادهنشود.اماحاالشرکتهایوابستهبهمجموعههای گردشگری با ورود به سینما نشان دادهاند سرمایه وجود دارد اما صرف گردشگری نمیشود. جشنواره فجر امسال شاهد دو سرمایهگذار حوزه گردشگری بود. البته آنها نه برای فیلمهایی با محوریتصنعتتوریسمبلکهرویپروژههایاجتماعیومعمایی سرمایهگذاری کردهاند.

»ایده اصل//ی« فیلم جدید آزیتا موگویی اس//ت که برای لوکیشنهای متفاوت آن خرج زیادی شده است. عالوه بر آزیتا موگویی و مهدی کریمیتفرش//ی، شرکت توسعه گردشگری شهرآیین جزو سرمایهگذاران این فیلم است. »ایده اصلی« از حمایت منطقه آزاد کیش نیز برخوردار بوده است.

شرکت توسعه گردشگری شهرآیین در سایت خود درباره این شرکت نوشته است: شرکت توسعه گردشگری شهرآیین )سهامی خاص( به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی ساالنه 24/6/1393خروم تحتشماره313064 درادارهثبتشرکتها وموسساتغیرتجاریتهرانبهثبترسیدهاست.اینشرکتاز شرکتهای تابعه بانک شهر است و وظیفه اصلی آن ایجاد تحول در صنعت گردشگری است.

اینشرکتگردشگریتورهایچندروزهمتفاوتیرانیزبرگزار میکند.تورکویرمصر،تورکوهنوردیدماوند،تورجواهراتخلیج فارس، تور درمانی آب گرم، تور طبیعتگردی با دوچرخه ...و از جمله تورهای این شرکت گردشگری است که حاال در تولید فیلم سینمایی نیز ورود کرده است

سلطانتازهسینمایایرانکیست

اولینحاشیههادربارهمحمدصادقرنجکشانازتئاتربینوایان آغاز شد. حسین پارسایی کارگردان تئاتر پرهزینه »بینوایان« در گفتوگویی در تلویزیون درباره پول اجاره سالن گفت: خیلی شفاف میگویم که از دولت پول نگرفتهام، از ارشاد پول نگرفتهام، سالندولتیراهماشغالنکردهام.شخصمحترمیدراینپروژه سرمایهگذاری کرده که هیچ ارتباطی با فرهنگ ندارد. کسی که پارسایی میگفت همین محمدصادق رنجکشان بود که در یک سال اخیر عالقهمند به سرمایهگذاری در محصوالت فرهنگی و سینماییشدهاست.

مشرقدرگزارشیدربارهرنجکشاننوشتهاست:سرمایهگذاری محمدصادق رنجکشان مدیر آژانس مسافرتی دلتابان در سینما چندیاستکهدررسانههابحثبرانگیزشدهوبرخیرسانههابه اینسرمایهگذارسینماییعنوانسلطانسینمارانسبتدادهاند. او در آثاری نظیر متری شش و نیم )سعید روستایی(، سرکوب )رضا گوران(، سرخپوست )نیما جاویدی(، بیحسی موضعی )حسین مهکام- حبیب رضایی(، تفریق )مانی حقیقی(، لتیان )علی تیموری(، قاتل و وحشی )حمید نعمتاهلل(، از عشق )امیر ثقفی- مستانه مهاجر( سرمایهگذاری کرده است.

رنجکش//ان در بازسازی سینمای »آستارا« واقع در میدان تجریش با سیدجمال ساداتیان مشارکت داشته است.

جامجمنیزدرتاریخ42 مهر7931 دربارهرنجکشاننوشت: اوعالوهبرمالکیتدلتابان،مالکدوهتل4 و5 ستارهدرجزیره کیش هم هست و عالوه بر تهران در یکی از کشورهای حاشیه خلیجفارس هم دفتر دارد. دلتابان در روزهای جامجهانی8102 روسیهتعدادیازبازیگرانازجملهپوریاپورسرخویوسفتیموری را با هزینه خود به روسیه فرستاد و در ایام برگزاری مسابقات هم اقدام به تولید مستندی تحت عنوان »ایران به توان دو« به تهیهکنندگی فردی به نام فرناز امیری کرده است.

فیلمهایامسال

متریششونیمبهکارگردانیسعیدروستاییوتهیهکنندگی س//یدجمال س//اداتیان، س//رکوببه کارگردانی رضا گوران و تهیهکنندگیحبیباسماعیلی،سرخپوستبهکارگردانینیما جاویدی و تهیهکنندگی مجید مطلبی، بیحسی موضعی به کارگردانی حسین مهکام و تهیهکنندگی حبیب رضایی، قاتل و وحشی به تهیهکنندگی و کارگردانی حمید نعمتاهلل و روسی بهکارگردانیامیرثقفیوتهیهکنندگیمستانهمهاجرمجموعه فیلمهای سینمایی است که این سرمایهگذار یا در تولید آنها سرمایهگذاری کرده یا پس از ساخت، بخشی از آنها را خریده و در آنها شریک شده است.

او در مورد چگونگی به دس//ت آوردن س//رمایهاش اینطور توضیح داده اس//ت: من پنجاه و دو سال است به مدت دوازده ساعت در روز کار میکنم و االن در هفتاد سالگی این روند ادامه دارد. اولین دس//ته چکم را در سال 1348 در بانک شرق بازار گرفتم و همین طور مداوم در صنف خرازی واردات و صادرات میکردیم. با توجه به آنکه دفتر ما در خیابان سیداسماعیل بود و محل مناسبی برای تاجران خارجی نبود، دفتر دیگری خارج از بازار گرفتیم که بعدها به آژانس مسافرتی تغییر کرد و اکنون 22 سال است در کار هواپیمایی هستم و در سالهای اخیر در حرفه خودمان، عنوان برگزیده ملی س//ال را از سازمان میراث فرهنگیدریافتکردیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.