نمایشگاه گروهی نقاشان ایرانی در استانبول

Jahan e-Sanat - - NEWS -

نمایش//گاه گروهی نقاشی و نقاش//ی ایرانی آوای نقش در گالری نتا آرت استانبول- ترکیه برگزار میشود.

این نمایشگاه به کیوریتوری فهیمه نیکویی ف//رد در تاریخ 12 فوریه از س//اعت 18 تا 21 افتتاح میش//ود و تا تاریخ 19 فوریه ادامه دارد.

آثاری که در این نمایشگاه به نمایش گذاشته میشوند شامل سه بخش هستند :

بخش//ی از آث//ار با موضوع زن؛ بخشی آثار با موضوع آزاد و بخشی ش//امل آثار نقاشی ایرانی است .

با توجه به اینکه اثر هنری ریشه در ناخودآگاه هنرمند دارد و ناشی از روابط جمعی و ارزشهای مشترک و دغدغههای هنرمند است.

بخشی از نمایشگاه به آثاری با موضوع و سبکهای مختلف اختصاص داده شده، با علم به اینکه در ساختار و محتوا متفاوتند تا محدودیتی در نمایش آثار هنرمندان ایجاد نشود و فضایی برای معرفی هنرمندان مهیا شود.

در این نمایشگاه تعدادی از آثار به موضوع زن تخصیص داده شده، که بیانگر نوع دیدگاه، تفکر و توجه هنرمند به موضوع زن، زیباییها و روحیاتش است.

با توجه به اینکه این نمایشگاه مجموعهای از آثار هنرمندان ایرانی است و همچنین بخشی از فعالیت گروه هنری آوای نقش در زمینه نقاشی ایرانی است، لذا تعدادی از آثار به نقاشی ایرانی اختصاص دارد تا دریچهای هرچند کوچک به نقاشی ایرانی با سبک و شیوه سنتی نیز گشوده شود.

هنرمندان این نمایشگاه :

احسانغالمی،الههفریدونکالهی،امالبنیناحمدی،ساراجانبزرگی،سمانه کاکی،سعیدهمعلمزادهحقیقی،سیدهزینبزمانی،شهرامنبویطباطبایی،شبنم حقیری، ریحانه حیات نو سعید، فریناز افضلی، فاطمه داروغهها، فاطمه نیکبخت سرهی، فیروزه برزگری، گلمک کشاورزی، مریم عجملو، مریم م مقدسی، محسن زمانیمهر،موناابراهیمی،مرتضیمحمدقاسمی،مهساحبیبی،نغمهمصطفوی، نیاز کاشانی، علی روستا، طاهره نامدار، یعقوب شجاعی.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.