کاهش 20 درصدی فروش آیفون

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ایسنا- تازهترین اخبار و گزارشهای منتشر شده حاکی از آن است که میزان فروش گوشیهای آیفون در چین در آخرین فصل از سال 2018 میالدی با 20 درصد کاهش روبهرو شده است.

به نظر میرس//د تحریم و بایکوت محصوالت ش//رکت آمریکایی اپل نظیر گوش//یهای هوشمند آیفون توسط ش//هروندان و کاربران چینی کارساز شده است چراکه میزان فروش اپل در سه ماهه پایانی سال 2018 میالدی در آخرین آمارهای منتشر شده توسط موسسه تحقیقاتی IDC باکاهشوافت02 درصدی در این کشور پهناور واقع در شرق آسیا مواجه شده است.

از آنجا که چین جمعیت بس//یار زیادی دارد، بازار فروش بس//یار مطلوب و مساعدی برای محصوالت و شرکتهای مختلف به شمار میرود، بنابراین به نظر میرسد در طول مدت سه ماهه پایانی سال 2018 میالدی، تبعات منفی جنگ تجاری میان چین و ایاالت متحده آمریکا و همچنین کشمکشهای سیاسی و اقتصادی میان این دو کشور به باالترین حد خود رسیده است.

پیشتر نیز کارشناسان و تحلیلگران متعددی برآورد کرده بودند که میزان فروش محصوالت و گوشیهای آیفون در چین با کاهش و افت شدید و قابل مالحظهای روبهرو خواهند شد که بدون شک این شرکت بزرگ آمریکایی را با مشکالت و دردسرهای زیادی مواجه خواهد کرد.

بر اس//اس گزارش وبسایت ،phonearena چین و آمریکا به جز جنگ تجاری، در طول یک سال گذشته با مشکالت و چالشهای متعدد دیگری نیز مواجه بودهاند که از مهمترین آنها میتوان به دستگیری و بازداشت مدیر ارشد مالی شرکت چینی هوآوی در کانادا به اتهام دور زدن تحریمهای اقتصادی آمریکا علیه برخی کشورها نظیر ایران و نقض قوانین تجاری آمریکا و همچنین اتهام جاسوسی به این شرکت و اعالم ممنوعیت فروش و استفاده از تجهیزات مخابراتی توسعه شده توسط هوآوی و همچنین گوشی و سایر محصوالت ساخت آن در خاک ایاالت متحده اشاره کرد.

ماجرا از اوایل سالجاری میالدی آغاز شد که دونالد ترامپ، رییسجمهور ایاالتمتحدهآمریکااعالمکردکهگوشیهایهوشمندساختشرکتهایچینی نظیر هوآوی و زدتیای از شهروندان و مقامات آمریکایی جاسوسی میکنند و اطالعات شخصی و محرمانه بسیاری را تحویل دولت چین میدهد تا علیه ایاالت متحده از آنها استفاده کند.

با اینکه دولت چین و شرکتهای هوآوی و زدتیای همگی این اتهامات را بارها رد و تکذیب کردهاند، اما به نظر میرس//د که آمریکاییها به تالش برای جلوگیری از فعالیت آنها و قطع همکاری سایر کشورها ادامه میدهند. همین امر موجب ش//د که هوآوی در کنار بس//یاری دیگر از ش//رکتهای چین//ی در یک اقدام تالفیجویانه از کارب//ران و کارمندان خود بخواهند از محصوالت اپل و گوشیهای آیفون استفاده نکنند تا ضرر و زیان بزرگی را متوجه این شرکت کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.