انفجار مرموز نور در اتمسفر

Jahan e-Sanat - - NEWS -

مهر- یک ماهواره روسی در حالی چند مورد انفجار مرموز نور در اتمسفر زمین را رصد کرده که هنوز ماهیت این انفجارها مشخص نشده است.

به گزارش اس//پوتنیک، یک تلسکوپ مجهز به نور مافوق بنفش که روی ماهواره روسی Lomonosov نصب شده انفجارهای عجیب نور را در اتمسفر زمین رصد کرده است. هنوز ماهیت این انفجارها مشخص نشده است.

به گفته محققان روسی با وجود انفجارهای قدرتمند در اتمسفر زمین، هیچ نشانی از طوفان در منطقه مشاهده نشده است.

-این ماهواره در س//ال یکپارچه2016اس//ت. هدف میالدیآنبه نیزفضا مطالعهارس//ال ش//د و با اش//عههایپر انرژی فضاپیمای و ‪Kanopus B‬ قدرتمند کهکشانی از جمله اشعه گاما و پدیده نورهای light)ارذگ transient (phenomena در بخش باالیی اتمسفر است. همچنین این ماهواره مجهز به یک تلسکوپ فضایی است که طیف انرژی و ترکیب شیمیایی اشعههای قدرتمند فضایی را در نزدیکی مدار زمین اندازهگیری میکند. عالوه براین موارد ابزارهایی روی ماهواره نصب شدهاند تا اشعههای گاما را مطالعه کنند.

میخائیلپاناسیوکمدیرمرکزتحقیقاتفیزیکهستهایدردانشگاهموسکو میگوید:ماباکمکتلسکوپبهنتایجمهمتریدستیافتیم.بهنظرمیرسداین یک پدیده جدید فیزیکی است و هنوز از ماهیت آن خبر نداریم. به عنوان مثال هنگام پرواز ماهواره در ارتفاع چند کیلومتری سطح زمین، ما چند انفجار قدرتمند نور را ثبت کردیم. اما همه چیز شفاف بود و هیچ طوفان و ابری وجود نداشت.

در سالهای اخیر کارشناسان و حتی فضانوردان ساکن در ایستگاه فضایی بینالمللی رویدادهای تخلیه الکتریکی عجیبی را ثبت کردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.