طرح جدیدگوگل

Jahan e-Sanat - - NEWS -

فارس- گوگل یک سیس//تم هدایت و ناوبری مبتن//ی بر واقعیت افزوده طراحی کرده که برگرفته از امکانات عینک هوشمند این شرکت است.به گزارش آسینایج، سیستم مذکور با نقشههای گوگل نیز سازگاری دارد و از آن میتوان برای مسیریابی استفاده کرد. البته این سیستم فعال در مرحله آزمایشی قرار دارد و برای تعداد معدودی از کاربران عرضه شده است.سیستم یادشده از دوربین گوشی برای یافتن مسیر بهره میگیرد و اطالعات مربوط به محیط اطراف را از همینطریقدرمعرضدیدکاربرانقرارمیدهد.اپلیکیشنیکهبههمینمنظور طراحی شده دادههای مربوط به موقعیت مکانی و همین طور اطالعاتی را از طریق نرمافزار نمای خیابان گوگل دریافت میکند و تمامی این اطالعات را به صورت پویانمایی در دسترس عالقهمندان قرار میدهد. به نظر نمیرسد روش یادشده در آینده نزدیک برای مسیریابی به طور گسترده مورد استفاده کاربران قرار گیرد و ظاهرا گوگل فعال به دنبال یافتن قابلیتهای روش مذکور است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.