هزینهسفربهمریخکمتراز005 هزاردالر

Jahan e-Sanat - - NEWS -

دیجیاتو-بااینکهراکتبینسیارهایاستارشیپاسپیساکسهنوززمینرا ترک نکرده اما هماکنون ایالن ماسک هزینه تمام شده برای سفر به مریخ را اعالم کرده و عنوان کرده روزی این هزینه به کمتر از 500 هزار دالر خواهد رسید.

دیروزکاربریدرشبکهاجتماعیتوئیترازمدیرعاملاسپیساکسپرسیدکه قیمت بلیت سفر به مریخ یا ماه با راکت استارشیپ اسپیس اکس چقدر خواهد بود. او نیز در جواب کاربر کنجکاو توئیتی منتشر کرد و اعالم کرد:

»این مساله بسیار به تیراژ بستگی خواهد داشت اما باور دارم که هزینه رفتن به مریخ در آینده کمتر از 500 دالر میشود. حتی ممکن است این هزینه به 100 هزار دالر نیز برسد. )بلیت برگشت مجانی است.( این هزینه به قدری پایین میآید که بسیاری از افراد موفق حوزه تکنولوژی میتوانند خانههای خود را در زمینبفروشندوروزیبهمریخنقلمکانکنند.«البتهنیممیلیوندالرمبلغکمی نیست اما در مقایسه با هزینه دیگر سفرهای فضایی، نرخ قابل قبولی محسوب میشود. برای مثال یک کاربر تنها برای تجربه حس بیوزنی در پروازهای هوایی ویرجین گلکتیک مجبور است 200 هزار دالر پرداخت کند. در حالی که فرد در این سفر از محدوده کره زمین خارج نمیشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.