مسووالن حاضر به واگذاری پروژهها به بخش خصوصی نیستند

Jahan e-Sanat - - NEWS -

رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 600 ه//زار میلیاردتوم//ان پروژه نیمهتمام عمرانی وج//ود دارد و دولت هم برنامهای برای ساماندهی این میزان پروژه در برنامه بودجه سال آینده ارائه نکرده است، گفت: آن قدر سنگاندازی و مانعتراشی میکنند تا بخ//ش خصوصی قید ورود به پروژههای نیمهتمام عمرانی را میزند و جرات نمیکند که وارد اجرای این پروژهها شود.

محمدرضا رضایی در گفتوگو با ایلنا درباره آخرین تصمیمات برای تعیین تکلیف ریاس//ت ش//ورای مرکزی سازمان نظام مهندسی اظهار داشت: فعال شورای مرکزی با مدیریت آقای رجبی اداره میشود و همان روال قبل ادامه خواهد داشت و زودتر از موعد، انتخاباتی برای تعیین رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور برگزار نخواهد شد.

وی همچنین درباره اجرای طرح کارت اعتباری مصالح ساختمانی در بازار مسکن، گفت: هدف از اجرای طرح کارت اعتباری مصالح ساختمانی این است که مصالح ارزانتر به دست تولیدکنندگان مسکن برسد که در این پروسه قیمت نهایی مسکن هم کاهش پیدا کند.

ریی//س کمیس//یون عمران مجلس افزود: به نظ//ر بنده اجرای این طرح بسیار سخت است. ضمانت اجرایی ندارد و معتقدم از آن دسته برنامههای ایدهآل//ی خواهد بود که نتیجه موثری هم در بازار نخواهد داشت.

رضایی همچنین درباره میزان پروژههای عمرانی نیمهتمام در کشور اظهار داشت: برای اجرای پروژههای نیمهتمام عمرانی هیچ راهکاری جز واگذاری آنها به بخش خصوصی با ارائه تس//هیالت و مشوقها نداریم. متاسفانه مدیران دولتی به این پروژهها چسبیدهاند و حاضر به واگذاری آنها به بخش خصوصی نیستند.

وی ادامه داد: سیاس//ت مجلس این اس//ت که واگذاری پروژهها به بخش خصوصی را به دولت تکلیف کند نه اینکه تنها به توصیه در این باره به مسووالن اکتفا کنیم.

رییس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه مسووالن حاضر به ارائه اطالعات درباره پروژههای عمرانی به بخش خصوصی نیس//تند، اظهار داشت: همین عدم ارائه اطالعات باعث شده بخش خصوصی هم آگاهی از وضعیت پروژهها نداشته باشد و از ورود به آن استقبال نکند.

وی با تاکید بر اینکه آنقدر س//نگاندازی و مانعتراشی میکنند تا بخ//ش خصوصی قید ورود ب//ه پروژههای عمرانی را میزند، ادامه داد: به بخش خصوصی اعتمادی نیس//ت و به دلیل مشکالت متعددی که ایجاد شده بخش خصوصی هم جرات نمیکند وارد اجرای پروژههای نیمهتمام عمرانی شود.

رضایی تاکید ک//رد: در حال حاضر 600 هزار میلیارد تومان پروژه نیمهتمام عمرانی وجود دارد و دولت هم در بودجه س//ال آینده هیچ برنامه جدیدی برای س//اماندهی این میزان پ//روژه نیمهتمام عمرانی ارائه نکرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.