قیمت بلیت هواپیما در نوروز افزایش نمییابد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ایس/نا- دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی اعالم کرد که قیمت بلیت هواپیما در ایام نوروز افزایش نخواهد یافت و در حال حاضر نیز برنامهای برای افزایش قیمت بلیتها در سال 1398 وجود ندارد. مقصود اسعدیسامانی دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی با بیان اینکه برای ایام نوروز قیمت بلیت هواپیما افزایش نخواهد یافت، اعالم کرد: در حال حاضر امکان خرید بلیت برای ایام تعطیالت نوروز فراهم اس//ت و متقاضیان میتوانند از طریق مبادی مربوطه نسبت به تهیه بلیت در مسیر پروازی مورد نظر خود اقدام کنند.

وی ادام//ه داد: متقاضیان پرواز میتوانند از طریق س//ایت ش//رکتهای هواپیمایی و آژانسهای مسافرتی نسبت به خرید بلیت سفر خود از هماکنون اقدام و اگر قصد دارند بلیت خود را از طریق سایتهای اینترنتی خرید کنند باید حتما با راستیآزمایی نسبت به معتبر بودن سایت مربوطه اطمینان حاصل کنند و بلیتی را با قیمتی باالتر از نرخ تعیینشده در سایت انجمن شرکتهای هواپیمایی و نیز سایت سازمان هواپیمایی کشوری خرید نکنند.

دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی در ادامه با اشاره به اینکه متاسفانه در ایام تعطیالت 22 بهمن شاهد تخلف برخی سایتهای اینترنتی در فروش بلیت هواپیما بودیم، گفت: یک س//ایت اینترنتی اقدام به فروش 300 فقره بلیت جعلی کرده بود و این پرونده در حال حاضر توسط سازمان هواپیمایی کشوری و نیز پلیس در حال پیگیری است.

گفتنی اس//ت پیش از این رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردش//گری از تالش دولت برای برگشت هزینه بلیت هواپیما به وضعیت قبل خبر داد و اعالم کرده بود که با معاوناول رییسجمهور مکاتبه داشتیم و وزیر راه نیز از گرانی بلیت هواپیما نگران اس//ت، زیرا دولت موافق گرانی بلیت هواپیما نیست. دوستان تالش میکنند هزینه بلیت هواپیما به حالت قبل برگردد؛ مسالهای که با واکنش دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی در همان زمان مواجه شد و اعالم کرد که وعده ارزانسازی بلیت هواپیما از جیب بخش خصوصی که 70 درصد سهم حملونقل هوایی کشور را برعهده دارد قانونی و شرعی نیست

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.