نرخ پروازهای چارتری غیرمعمولی است

Jahan e-Sanat - - NEWS -

دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی با بیان اینکه نرخ بلیت پروازهای چارتری در کشور غیرمعمولی است، گفت: پروازهای چارتری در ایران به معنای واقعی خود نیستند و به صورت بنکداری هستند.

مقصود اسعدیس//امانی با اعالم این که آن چیزی تحت چارتری است، به معنای واقعی خودش نیس//ت، اظهار کرد: نحوه عرضه پروازهای چارتری بهصورت بنکداری است؛ یعنی به این ترتیب که ایرالین پرواز یک مسیر خود را بهصورت کامل در اختیار فردی قرار داده و به نوعی آنرا پیشفروش میکند. این پروازها هم از سوی چارترکننده بین آژانسها توزیع میشود.

وی ادامه داد: آن چیزی که در دنیا به نام چارتر است این است که وقتی مس//افری به یک مقصد منتقل میشود با همان پرواز برگردد. این در حالی است که در ایران این اتفاق نمیافتد و چارترکننده پرواز را در اختیار میگیرد و آنرا در اختیار آژانسها و سایتهای فروش قرار میدهد.

دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی با یادآوری اینکه بلیت پروازهای چارتری دستکاری میش//ود، گفت: چارترکننده تعیینکننده نرخ پروازهاست که قیمتهای غیرمعمولی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.