لغو پروازهای ماهانایر از سوی آلمان نشات گرفته از شیطنت آمریکاست

Jahan e-Sanat - - NEWS -

یک عضو فراکس//یون والیی مجلس شورای اسالمی گفت: لغو پروازهای ش//رکت هواپیمایی ماهانایر از سوی آلمان اقدامی شتابزده و نشأت گرفته از شیطنت آمریکاست. حمیدرضا کاظمی اظهار کرد: رفتار کشور آلمان در مورد لغو مجوز شرکت هواپیمایی ماهانایر غیرمنطقی است. وی با بیان اینکه »این رفتار آلمان معلوم است که تحت فشار بوده و دست آمریکاییها در این قضیه نمایان است« اضافه کرد: متاسفانه آمریکا به آلمان فشار میآورد تا با شرکتهای هواپیمایی ایرانی همکاری نکند.

کاظمی گفت: دولت آلمان باید روی این کار غیرمنطقیاش تجدیدنظر کند. نماینده مردم پلدختر و معموالن در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: لغو این پروازها اقدامی شتابزده بوده و این رفتارها قطعا از شیطنت آمریکا نشأت میگیرد که از روابط بین دو کشور ناخشنود است.

نایبرییس کمیسیون شوراها و امور داخلی افزود: متاسفانه آمریکاییها با ما بازی میکنند و این جزو رفتارهای غیراخالقی و غیرانسانی است. کاظمی بیان کرد: نباید برای مردمی که مسافرند و اقدام به مسافرت میکنند مشکالتی ایجاد ش//ود. این عضو فراکسیون والیی مجلس شورای اسالمی یادآور شد: بیتردید هیچ منطق و دلیلی نمیتواند توجیهگر این رفتارهای یکس//ویه دولت آلمان باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.