تاکید مدیرکل تامین اجتماعی استان ایالم بر تکریم اربابرجوع

Jahan e-Sanat - - NEWS -

مدیرکل تامین اجتماعی استان ایالم گفت: خدمت بیمنت به مردم س//رلوحه رفتار و مش//ی و جهتگیری کلیه کارکنان اداره کل تامین اجتماعیاستانایالمقراردارد.سهیالملکشاهیگفت:بهرهبرداریهرچه بیشتر از خدمات دولت الکترونیک تسریع امور را به همراه خواهد داشت. بهگزارشخبرنگار»جهانصنعت«ملکشاهیدردیدارباکارکنانادارهکل تامین اجتماعی استان و شعبه یک ایالم با تاکید بر اینکه سازمانهایی مانند تامین اجتماعی ارتباط تنگاتنگی با مردم دارند افزود: بر این اساس ضرورت دارد با جدیت در جهت تکریم اربابرجوع و تسریع در روند اداره امور مردم اقدام شود.

مدیرکل تامین اجتماعی استان ایالم افزود: کلیه کارکنان اداره کل تامین اجتماعی باید همواره بر ارائه خدمات واقعی در میزخدمت، به منظور تسهیل و تسریع در امور ارباب رجوع توجه داشته باشند تا خدماتدهی صحیح از سرگردانی مردم در اداره جلوگیری کرده و رضایت شهروندان را در پی آورد.

وی اضافه کرد: عملکرد میز خدمت در این اداره کل بسیار شفاف و کارآمد است و براساس رصدهای صورت گرفته، کمتر از چند دقیقه به کار اربابرجوع رسیدگی میشود. ملکشاهی گفت: خدمت بیمنت به مردم س//رلوحه رفتار و مش//ی و جهتگیری کارگزاران دولت تدبیر و امید و مس//ووالن استان و کلیه کارکنان اداره کل قرار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.