وضعیت منابع آبی آستارا بررسی شد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

جلسه بررسی وضعیت منابع آبی و شیوهنامههای اجرایی ساماندهی و کنترل س//یالب رودخانهها و ساماندهی آببندانها و تاالبهای آستارا با حضور مدیرعامل شرکت آبمنطقهای گیالن، نماینده شهرستان آستارا در مجلس شورای اسالمی و مدیران اجرایی شهرستان در محل فرمانداری آستارا برگزار شد.

وحید خرمی مدیرعامل ش//رکت آبمنطقهای گیالن در این جلس//ه هدف از اجرای شیوهنامه ساماندهی آببندانها و تاالبها را مهار و مدیریت روانآبها و افزایش ظرفیت و حجم ذخیرهسازی آب توسط آببندانها و تاالبها برای تامین مصارف کشاورزی؛ تقویت منابع آب زیرزمینی، ایجاد امکان بهرهبرداری چندمنظوره، اشتغالزا و درآمدزا از آببندانها و تاالبها اعم از ذخیره و تامین آب، شیالت و پرورش ماهی، پرورش پرندگان آبی، گردشگری، ورزشهای آبی ...و با اولویت تامین آب کشاورزی عنوان کرد.

وی در ادامه با اعالم آمادگی با توجه به ش//یوهنامه س//اماندهی آببندانها و تاالبها بر س//اماندهی تاالب استیل و آببندانهای یازده گانه شهرستان آستارا به مساحت 205 هکتار تاکید کرد. خرمی در خصوص اجرای شیوهنامه ساماندهی و کنترل سیالب رودخانهها در شهرستان آستارا افزود: در سالجاری با الیروبی رودخانه مرزی آستاراچای، خطر سیالب در اراضی مجاور شهر و روستاهای اطراف از جمله روستاهای خشکهدهنه و جاللآباد و باغچهسرا تقریبا به صفر رسید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.