ذوبآهن اصفهان، پیشگام استفاده بهینه و بازچرخانی آب

Jahan e-Sanat - - NEWS -

نشست بررس//ی دس//تاوردها، عملکرد و مشکالت ذوبآهن اصفهان با حضور محمد ش//ریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هیات همراه، عباس رضایی اس//تاندار اصفهان، جمعی از مسووالن هلدینگ شستا و مس//ووالن ذوبآهن اصفهان در اصفهان برگزار شد. شریعتمداری در این نشست گفت: بسیار عالقهمند بودم با حضور در ذوبآهن اصفهان مادر صنعت فوالد کشور، قدردان زحمات تالشگران این شرکت باشم، اما قطعا در اولین فرصت در بین تالشگران این شرکت حاضر خواهم شد .وی افزود: ایجاد ذوبآهن اصفهان یکی از مهمترین ابعاد توسعه کشور را که بخش صنعت است، رقم زد و در رشد ظرفیت تولید فوالد کشور که امروز به 25 میلیون تن رسیده، نقش مهمی ایفا کرده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزایش بهرهوری نیروی انسانی، ایجاد امنیت شغلی و صیانت از نیروی انسانی را بسیار مهم دانست که در مجموعه موجب افزایش ارزش افزوده برای سازمان میشود. این مقام مسوول از ذوبآهن اصفهان به دلیل کاهش 35 درصدی در مصرف آب قدردانی و تصریح کرد: این مجتمع عظیم صنعتی پیشگام استفاده بهینه و بازچرخانی آب در صنعت کشور است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.