مشترکان همراه اول استان مرکزی از مرز یک میلیون و 580 نفر گذشت

Jahan e-Sanat - - NEWS -

مدیر منطقهای شرکت مخابرات استان مرکزی گفت: شمار مشترکان همراه اول در این استان از مرز یک میلیون 580و نفر گذشت و این گوشهای از دستاورد درخشان چهار دهه حیات نظام اسالمی است.

محمدمهدیملکحسینی افزود:خدماتارتباطیهمراهاولپیشازانقالباسالمیوجودنداشتامااکنونضریبنفوذ تلفن همراه در این استان 105/32هب رسیده است.مدیر منطقهای شرکت مخابرات استان مرکزی ادامه داد: در بدو انقالب اسالمیتنها21 روستادارایارتباطتلفنیبودامااینآماراکنونبهبرکتانقالببهیکهزارو28 روستاافزایشیافتهاست. ملکحسینی عنوان کرد: 989 روستای دارای پوشش همراه اول، 253 روستا دارای سرویس اینترنت و 62 روستا دارای سرویساینترنتهمراهاولاستکهتمامیاینزیرساختهایارتباطیبههمتانقالباسالمیایجادشدهاست.ویتصریح کرد:شمارمشترکاناینترنتپرسرعتخانگیدراستانمرکزینیزبه131 هزارو819 مشترکرسیدهاست.مدیرمنطقهای شرکت مخابرات استان مرکزی اضافه کرد: تلفنهای ثابت منصوبه مخابراتی سال75 در این استان11 هزار شماره بود که این در حال حاضر به776 هزار 277و شماره رسیده است.ملکحسینی بیان کرد: تلفنهای ثابت مشغول به کار مخابراتی استان مرکزی نیز از 10 هزار و 741 شماره در سال 57 به 594 هزار و 758 در سالجاری رسیده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.