صدور 99 جواز تاسیس شهرک و ناحیه صنعتی در کشور

Jahan e-Sanat - - NEWS -

همدان- مجید ملکیان-

معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران گفت: تا پایان آذرماه سال ‪99 79،‬ جواز تاسیس شهرک و ناحیه صنعتی صادر شده و 57 مورد به بهرهبرداری رسیده است.

فتحعلی محمدزاده ضمن تبریک ایام دهه فجر اظهار کرد: در س//طح کش//ور 980 ش//هرک صنعتی وجود دارد که همه اینها دس//تاورد انقالب اس//المی است. وی وسعت شهرکها و نواحی صنعتی سطح کش//ور را 143 هزار هکتار دانس//ت و گفت: 58 هزار هکتار نیز زمین صنعتی تولید ش//ده است. معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران مجموعه قراردادهای منعقد شده در این شرکت را 75 هزار مورد دانس//ت و بیان کرد: از این تعداد قرارداد 860 هزار اش//تغال ایجاد شده که 42 هزار و 500 فقره قرارداد به بهرهبرداری رسیده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.