آغاز عرضه ميعانات گازي در بورس انرژي

Jahan e-Sanat - - NEWS -

عرضهيكميليونبشكهايميعاناتگازيپارسجنوبيعملياتيميشود.سيدعلي حسيني از آغاز عرضه نخستين محموله ميعانات گازي مجتمع گازي پارسجنوبي در رينگ بينالملل بورس انرژي از ساعت 14:30 امروز خبر داد و به فارس گفت: اين محموله شامل يك ميليون بشكه ميعانات گازي صادراتي پارسجنوبي است كه برايسهولتخريدارانحداقلحجمخريدبهمحمولههاي53 هزاربشكهايتوزيع شده است. وي مكان تحويل اين محموله را روي عرشه كشتي در عسلويه عنوان كرد و افزود: قيمت پرميوم دالري هر بشكه از ميعانات گازي مذكور 61/19 دالر آمريكا تعيين شده و انتظار ميرود با توجه به تالشهاي صورت گرفته از سوي وزارت نفت و بورس انرژي، عرضه ميعانات گازي بهطور مستمر در اين بازار ادامه يابد. مديرعامل بورس انرژي امكان تسويه معامالت ميعانات گازي بهطور شرايطي را از مزيتهاي اين عرضه عنوان كرد و افزود: شيوه تسويه معامله به صورت شرايطي بوده كه بابت 20 درصد ارزش معامله به صورت ريالي و بابت 80 درصد ارزش معامله به صورت ارزي است كه تسويه بخش ريالي به صورت نقدي و بخش ارزي به صورت اعتباري است.همچنينخريدارانميتوانند08 درصدبخشارزيارزشمعاملهراباريالوبه صورت اعتباري نيز تسويه كنند. به گفته حسيني واريز شش درصد پيش پرداخت از سوي متقاضيان تا دوساعت قبل از شروع عرضه به حساب اعالم شده از سوي شركت سپردهگذاري مركزي و تسويه وجوه الزامي است. اين مقام مسوول يادآور شد: در عرضه ميعاناتگازيتالششدهمشابهشرايطعرضهنفتخام،انعطافوتسهيالتبيشتري براي شرايط تسويه معامله فراهم شود، اما در عين حال ضمن دريافت و بازخورد نظرات معاملهگران، براي بررسي بيشتر به مراجع تصميمگير ارسال ميشود. حسيني با بيان اينكه براي ارزيابي ميزان موفقيت بورس انرژي در زمينه عرضه نفت خام و يا ميعانات گازيبايدتاملبيشتريداشت،عنوانكرد:بدونترديدگروههايمختلفيبرايخريد محمولههاي قابل عرضه در بورس انرژي از خود آمادگي نشان ميدهند، اما فارغ از عرضه محمولههاي نفتي در بورس، مسائل مختلفي از جمله شرايط معامالت كاال در منطقه خاورميانه و يا سطح بينالمللي، واريز پيشپرداخت و نقل و انتقاالت مالي از سوي خريدار مورد توجه قرار ميگيرد كه بايد براي آنها استراتژي داشته باشد. وي در خاتمه گفت: بنا برآنچه كه از سوي مسووالن شركت ملي نفت ايران عنوان شده عرضه نفت خام سبك ايران هر دو هفته يكبار در رينگ بينالملل بورس انرژي ادامه خواهد يافت. اين گزارش ميافزايد: اين محموله در حجم سفارشهاي 35 هزار بشكهاي از سوي كارگزاري خبرگان سهام عرضه خواهد شد و مطابق با اطالعيه عرضه، فوب عسلويه يا عمليات كشتي به كشتي در خارك به عنوان مكان تحويل اين كاال عنوان شدهاست.قيمتپرميومدالريهربشكهازميعاناتگازيمذكور91/16 دالرآمريكا تعيين شده و امكان تسويه به طور شرايطي وجود دارد. مطابق با اطالعيه عرضه كاالي مذكور در شيوه تسويه معامله به صورت شرايطي ، خريدار ميتواند بابت 20 درصد ارزشمعاملهبهصورترياليوبابت08 درصدارزشمعاملهبهصورتارزياقدامكند. تسويه بخش ريالي به صورت نقدي و بخش ارزي به صورت اعتباري است و خريداران ميتوانند08 درصدبخشارزيارزشمعاملهراباريالوبهصورتاعتبارينيزتسويه كنند. در اين فرآيند، واريز شش درصد پيشپرداخت از سوي متقاضيان تا دوساعت قبل از شروع عرضه به حساب اعالم شده از سوي شركت سپردهگذاري مركزي و تسويه وجوه الزامي است. حداقل حجم قابل خريد LOT) (يا واحد پايه تخصيص و همچنين حداقل خريد جهت كشف نرخ، 35 هزار بشكه با نوسان عملياتي يا به عبارتي خطاي مجاز تحويل 10 درصد در يك محموله تعيين شده است. بر اساس مفاد اطالعيه عرضه محموله مذكور، خريداران ميتوانند با تجميع قراردادهاي خريد، نسبت به برداشت محمولههاي بزرگتر اقدام كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.