حﺎﻛﻤيﺖ ﺷﺮﻛﺘي ﻧظﺎﻡﻣﻨﺪ ﺩﺭ »ﺯﻓﻜﺎ«

Jahan e-Sanat - - NEWS -

گ/روه بورس-

عرض//ه اولي//ه 20 درصد س//هام شركت كشت و دامداري فكا معادل 60 ميليونسهمچهارشنبه42 بهمنماهبهعنوان دوازدهمين شركت در س//ال 97 در فرابورس عرضه ميش//ود. مديرعامل ش//ركت كشت و دامداري فكا در يك نشست خبري و در پاسخ به سوال خبرنگار »جهان صنعت« مبني بر اين كه ش//ركت به چه ميزان از تس//هيالت بانكي دريافت كرده اس//ت، اظهار داش//ت؛ ش//ركت كشت و دامداري فكا در سال 93 به ميزان 17 ميلياردتومانبانرخ81 درصدازسيستمبانكي دريافت كرده بود كه با برنامهريزيهاي صورت گرفته تسويه اين تسهيالت در سال 96 به 10 ميليارد تومان و تا پايان آذرماه سالجاري به 7 ميليارد تومان رسيده است و اين روند تسويه تا پايان ادامه خواهد داشت. وي در ادامه و در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار »جهان صنعت« درباره سهم اين شركت در فروش در بين ساير رقبا در كشور نيز اعالم كرد: شركت كشت و دامداري فكا به ميزان 7 دهم درصد از كل توليد ش//ير كل كشور را انجام ميدهد و جزو 3 شركت برتر توليد شير است كه تاثير مثبتي را در سودآوري پايدار سهام شركت داشته است و در عين حال حاكميت ش//ركتي در باالترين س//طح در اين شركت اجرا ميشود.

روندتوليدات

در ادامه نشست خبري، جليلنژاد با بيان اينكه شركت كش//ت و دامداري فكا با توليد جني//ن آزمايش//گاهي در زمره ش//ركتهاي دانشبنيان ق//رار گرفته اس//ت، عنوان كرد: »زفكا« نخس//تين صادركننده تليسه، جنين و ش//ير به كش//ورهاي همجوار از سال 92 تا 96 اس//ت و با ايجاد طرح توسعه شركت در س//ال 93 توليد روزانه شير را از 120 تن به 170 تن افزايش داده است. وي همچنين به روند توليد شير اين شركت در 10 سال اخير اشاره كرد و ادامه داد: در سال 1387 شركت كش//ت و دامداري فكا 30 ميليون تن ش//ير توليد كرد كه با طي شدن يك روند صعودي اين رقم در س//ال 96 به 62 ميليون تن و در 9 ماهه سالجاري به 63 ميليون تن رسيده اس//ت. مديرعامل شركت كش//ت و دامداري فكا همچنين محصول اصلي ش//ركت را شير خام و بازار اصلي آن را بازارهاي داخل كشور عنوان و در اين خصوص اظهار كرد: ش//ركت كشت و دامداري فكا با توليد ساليانه 64 هزار تن ش//ير خام حدود 15 درصد از توليد شير صنعتي اس//تان اصفه//ان را در اختيار دارد، همچنين س//هم ش//ركت از توليد شير خام ايران 0/7 درصد است. بررسي برخي از اقالم ترازنامه »زفكا« بخش ديگري از سخنان امروز جليلنژاد در نشس//ت خبري يك ديدار، يك عرضه بود كه بر اين اس//اس وي داراييهاي جاري شركت را در تاريخ 29 اسفندماه 1396 رقم 389 ميليارد ريال اعالم كرد كه به 453 ميليارد ريال در پاي//ان تاريخ 1397/09/30 افزايش يافته اس//ت؛ يعني 16 درصد رش//د در اي//ن دوره زماني، همچني//ن داراييهاي غيرجاري ش//ركت در اين بازه زماني از 635 ميلي//ارد ريال به بي//ش از 667 ميليارد ريال افزايش يافته است كه از رشد 5 درصدي اين متغير حكايت ميكند.

بدهيهايجاري

به گفته مديرعامل ف//كا بدهيهاي جاري شركت در دوره زماني مورد بررسي تغيير چنداني نكرده و با يك درصد كاهش مواجه شده و اين در حالي است كه حقوق صاحبان سهام شركت از رق//م افزون بر 632 ميلي//ارد ريال به 726/9 ميليارد ريال ارتقا يافته و رش//د 15 درصدي را تجربه كرده است. وي در خصوص اقالم مهم سود و زيان شركت نيز در دو بازه زماني مشابه يعني 9 ماهه سال 96 و 97 گفت: فروش شركت در پايان03 آذرماه79 به698 ميلياردريالرسيده كه در مقايس//ه با مدت مشابه سال 96 افزايش 42 درصدي را نشان ميدهد؛ قيمت تمام شده نيز رشد 38 درصدي را در اين بازه زماني تجربه كرده و س//ود عملياتي ش//ركت و سود خالص »زف//كا« به ترتيب با افزايش 53 و 91 درصدي در اين دوره روبهرو شدهاند.

نسبتهايسودآوريوفروش

جليلنژاد با بيان اينكه حاشيه سود عملياتي شركت در تاريخ 30 آذرماه 97 حدود 23 درصد بوده است، حاشيه سود خالص شركت را نيز در اين دوره زمان//ي 29 درصد اعالم كرد و افزود: س//ود عملياتي شركت در حالي كه در پايان 9 ماهه س//ال 96 رقم 449 ريال بوده در 9 ماهه سالجاري به 685 ريال افزايش يافته و حاشيه سود غيرعملياتي هر سهم و سود پايه هر سهم نيز به ترتيب از 6 به 184 ريال و از 455 به 869 ريال ارتقا يافته است. مديرعامل شركت فكا در بخش ديگري از سخنان خود به وضعيت فروش محصوالت شركت اشاره كرد و گفت: فروش شير خام »زفكا« و گوساله نر به ترتيب افزايش 3 و 41 درصدي را در 9 ماهه سال 97 در مقايسه با دوره مشابه سال 96 تجربه كردهاند كه رشد فروش گوساله نر در نتيجه تغيير در سياستهاي شركت در سن فروش آن بوده است. جليلنژاد در ارائه تصويري كلي از درآمدهاي عملياتي شركت »زفكا«نيزگفت:آيتمهاييهمچونمبلغفروش ش//ير، نرخ فروش شير، گوساله نر و نرخ فروش گوس//اله نر به ترتيب رش//د ‪96 43، 83،‬ و 39 درصدي را در 9 ماهه امسال در مقايسه با دوره مش//ابه سال 96 تجربه كرده است، ضمن آنكه جم//ع درآمدهاي عملياتي »زفكا« نيز از 632 ميليارد ريال به 896 ميليارد ريال معادل 41/5 درصد افزايش يافته است.

نقاطقوتوفرصتها

جليلنژاد مواردي همچون ظرفيت خالي و مناسب در كارخانههاي صنايع لبني، تاثير كم تحريمها بر اين صنعت، پايين بودن سرانه مصرف ش//ير نس//بت به ميانگين جهاني و كشورهاي پيشرفته، تفاوت قيمت محصوالت در بازارهاي داخل//ي و خارج//ي، امكان ص//ادرات به لحاظ همجواري به كشورهاي همسايه، حمايت دولتي در اموري مانند معافيت از ماليات، ارائه تسهيالت و ارزه//اي مبادلهاي ب//راي واردات م//واد اوليه، س//رمايهگذاري وس//يع در ح//وزه تكنولوژي و ماشينآالت و نيز راهاندازي كارخانههاي متعدد شير خشك در سنوات اخير را عمده فرصتهاي موجود در مسير فعاليت شركت كشت و دامداري فكا دانس//ت و نقاط قوت آن را نيز تركيب گله استثناييازنظرژنتيكيوجمعيتبالغبر01 هزار راسدامزيستيمولد،شركتدانشبنيانصنعتي، قرار گرفتن در نقطه مطلوب جغرافياي ش//هر اصفهان ...و اعالم كرد. وي همچنين از برنامههاي آتي شركت خبر داد و گفت: افزايش توليد شير تا سقف 200 تن در روز، توليد و عرضه دام مازاد به تعداد 1500 راس س//االنه، واردات مستقيم مواد اوليه در حوزه غالت به ميزان 10 هزار تن، برنامههاي بهبود براي نگهداشت محيطزيست و حضور مستمر كارشناسان شركت در استانهاي مستعد توليد علوفه به منظور افزايش كيفيت و كميت علوفه مهمترين برنامههاي آتي شركت را به خود اختصاص دادهاند.

2 عرضه اوليه تا پايان سال

همچنين مدير ارتباط//ات فرابورس نيز در بخ//ش ديگري از اين نشس//ت خب//ري از دو عرضه اوليه ديگر در فرابورس تا پايان سال خبر داد. مبينا بنياس//دي با اشاره به اينكه تا پايان سالجاري بخشي از سهام دو شركت در فرابورس ايران عرضه اوليه ميشود، گفت: همچنين چند ش//ركت بزرگ به تازگي در فرابورس پذيرش ش//دهاند. وي در مورد دوازدهمين عرضه اوليه سال 97 در فرابورس گفت: امروز شاهد عرضه اوليه06ميليونسهممعادل02درصدازسهام شركت كش//ت و دامداري فكا خواهيم بود. بر اين اساس با عرضه اوليه سهام زفكا، پنجمين ش//ركت از گروه زراعت و خدمات وابسته روي تابلو معامالت فرابورس در س//الجاري ميرود. به گفته بنياسدي ارزش بازاري صنعت زراعت و خدمات وابسته در فرابورس بيش از 11 هزار ميليارد ريال است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.