رشد بورسهاي آسيا

Jahan e-Sanat - - NEWS -

با وجود تداوم مناقشه چين و آمريكا سر شركت هوآوي، بورسهاي آسيايي در معامالت ديروز صعودي بودند. به گزارش سيانبيسي، در بازارهاي چين كه عملكرد آن در حال حاضر به دليل مذاكرات بين اين كشور و آمريكا سر مسائل تجاري، بيش از پيش زير ذرهبين تحليلگران قرار گرفته است، شاخص بورس »شنژن« 0/229 درصد افزايش يافت اما شاخص »شانگهاي كامپوزيت« با اندكي كاهش بسته شد. بر اساس اين گزارش، در ژاپن به لطف رشد نمادهاي خردهفروشي، هر دو شاخص مهم بورسي اين كشور صعودي بودند به گونهاي كه شاخص »نيككي «225 با صعود 1/71 درصدي و شاخص »تاپيكس« با صعود 1/61 درصدي بسته شدند. همچنين در كره جنوبي نيز رش//د دو درصدي نماد سامس//ونگ به افزايش 0/15 درصدي ش//اخص »كسپي« بورس سئول اين كشور منجر شد. از سوي ديگر در استراليا هم شاخص »اياسايكس« بورس سيدني موفق شد ضمن جبران زيان در معامالت اوليه صبح در نهايت با 0/3 درصد افزايش به كار خود خاتمه دهد. اكنون نگاه بورسها به نتايج مذاكرات چين و آمريكا در پكن دوخته شده است. در همين حال ديويد چوي، مدير بخش بازارهاي چين در بانك امريكايي »مريللينچ« گفت: محتملترين سناريو اين است كه طرفين به توافقي سر ثابت ماندن تعرفههاي فعلي برسند. اوضاع در بازارهاي مالي ديگر هم با نوسان همراه شده است به طوري كه در بازار نفت، پس از چند روز كاهش بهاي طالي سياه باالخره صعودي شد به گونهاي كههربشكهنفتخامبرنتبرايتحويلدرمعامالتآتيبا93/0 درصدافزايشبه 61/75 دالر رسيد و نفت خام آمريكا براي تحويل در آينده با 0/21 درصد افزايش بهازاي25/25 دالرمعاملهشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.