شكوفايي گروه صنعتي و پژوهشي زر به دنبال تحقق تفكر خودباوري

Jahan e-Sanat - - NEWS -

محس//ن اميني*- انقالب اسالمي ايران در حالي 40 سالگي خود را پشت سر گذاشته كه يكي از افتخارات غرورآفرين آن، رشد روزافزون و حضور فعال كشور در عرصههاي توليدي است. مقايسه ايران قبل و بعد از انقالب، ميتواند واقعيتهاي مهمي را براي نسلهاي پس از انقالب آشكار كند.

شكلگيري انقالب بزرگ مردمي به رهبري امام راحل و تحقق شعارهاي استقالل، آزادي و جمهوري اسالمي فضاي مناسبي پيش روي همگان قرار داد تا با تقويت ايمان و باور فرزندان اين مرز و بوم امكان رشد و توسعه در بخشهاي مختلف فراهم شود.

با توجه به اينكه نظام اسالمي برخاسته از همبستگي در بطن مردم بود به دنبال تحقق خواستههايي برآمد كه توان، سرمايههاي ملي و خودكفايي داخلي را محقق و وابستگي را از بين ببرد و در اين راه به خوبي توانست با ايجاد امنيت پايدار شرايط را تسهيل بخشد.

از سوي ديگر، به همكاري گرفتن سرمايههاي مالي و فكري بخش خصوصي براي رونق اقتصاد ملي از جمله اقدامات ارزش//مندي اس//ت كه پس از انقالب انجام شده است. به همت تالشهاي صورت گرفته، امروز شرايط ورود بخش خصوصي به فعاليتهاي اقتصادي فراهم و با رفع نارس//اييها مس//ير توسعه هموارتر شده است.

اعتقاد بخش خصوصي اين است كه كشور دارايي همه ايرانيان است و بايد هر كدام از ما نقش خود را به بهترين شكل در جهت توسعه كشور ايفا كنيم.

در اي//ن راس//تا، اتاقهاي بازرگاني نمونهاي از اين مش//ورت و همراهي را تحقق بخش//يدهاند. در همين حال، گروه صنعتي و پژوهشي زر نيز به عنوان مجموعهاي متعلق به بخش خصوصي همواره در مسير كارآفريني و اشتغالزايي حركت كرده است. البته اين گروه صنعتي براي رسيدن به اين نقطه راه درازي را پيموده است. نخستين گامها براي تاسيس گروه صنعتي زر، 4 دهه قبل از سوي پيشكسوت ما جناب آقاي مرتضي سلطاني برداشته شد و در حال حاضر 15 شركت عضو اين گروه در زمينههاي گوناگون از توليد تا خدمات و آموزش در خدمت اقتصاد كشور است.

علت ماندگاري گروه صنعتي و پژوهشي زر و دريافت صدها تقديرنامه، لوح و تنديس در زمينههاي مختلف را بايد در استراتژي اين گروه صنعتي جستوجو كرد. استراتژي زر، بهرهمندي از نيروي انساني نخبه و تدوين فعاليتهاي هدفمند در عرصههاي توليد، صادرات و سرمايهگذاري با تكيه بر خودباوري و شكوفايي استعدادها و با تمركز بر بهرهوري است.

تالش ما بر اين است كه با جذب افراد متخصص، نخبه، مستعد، انساندوست، نتيجهگ//را و داراي توان فكري و اجرايي باال، بس//تر مناس//بي براي همكاري متخصصان داخل و خارج از كشور در شركتي ايراني با توان رقابت بينالمللي فراهم كنيم. بخش ديگري از اهداف پيش روي گروه صنعتي زر كه پيش از اين متعهد به آن بوده و بعد از اين نيز بدان متعهد خواهد بود، ارائه محصوالت و خدمات باكيفيت و در سطح باالي استانداردهاي جهاني است به گونهاي كه همگان اين گروه صنعتي را با رشد پايدار، رهبري بازار، برندهاي قابل اعتماد و تعهد به ارزشهاي اخالقي و مسووليتهاي اجتماعي بشناسند.

همچنين جايگاه صادرات براي گروه صنعتي زر بسيار مهم است ما توانستهايم محصوالت خود را كه ارزش افزوده بااليي براي اقتصاد كشور دارد را با ظرفيت هر چه بهتر صادر كنيم. به لطف خدا تاكنون در اين حوزه موفق بودهايم.

ما در گروه صنعتي و پژوهشي زر به كارآفريني به عنوان يك باور جمعي نگاه ميكنيم. اگر بخواهم تعريفي ساده از كارآفريني به شكلي كه گروه صنعتي زر به آن باور دارد ارائه دهم، شايد بتوان به خلق فرصت و سازماندهي كسبوكار اشاره كرد. البته اين واژه جاي بحث بسيار دارد. به خصوص زماني كه بخواهيم بين سرمايهدار و كارآفرين تمايز قائل باشيم، اما درك اين تمايز ميتواند به داشتن تصويري واضحتر از كارآفريني كمك كند.

فرهنگ غالب كارآفرينان تا سالها يك فرهنگ توليدي بود، اما باور ما امروز اين است كه محصول تنها كاال نيست، بلكه تركيبي از كاال و خدمات است و ميكوشيم فرهنگ گروه صنعتي و پژوهشي زر يك فرهنگ »ارائه خدمات« باشد؛ فرهنگي كه در آن مشتري به بهترين نحو راضي ميشود. در اين فرهنگ اگر كسي از كاالي ما ايرادي گرفت، اين يك فرصت مغتنم است؛ فرصتي براي بهبود و باال بردن كيفيت كاال. عالوه بر اين، ما يقين داريم وقتي محصولي را با نهايت دقت و كيفيت توليد ميكنيم و در فرآيند توليد، روح لطيفي را كه سرشار از عشق به همنوع است جاري ميسازيم و خدمات خوبي هم ارائه ميدهيم، تاثير ارزشمند آن به ما بازخواهد گشت.

* مدير عامل گروه صنعتي و پژوهشي زر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.