آمريكا جاي ايران را در بازار نفت اروپا میگیرد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

عرضه نفت آمريكا به اروپا در سال 2018 دو برابر شد و به 430 هزار بشكه در روز رسيد كه هماندازه صادرات نفت ايران به اروپا قبل از اعمال تحريمهاي واشنگتن بر تهران بود.به گزارش رويترز، وقتي صنعت تجارت جهاني نفت براي بزرگترين اجالس ساالنه در آسيا در سپتامبر گذشته جمع شدند، شركتهاي توليدكننده نفت آمريكايي بسيار آماده بودند . شركت اكسونموبيل آمريكا و رقيب اروپايي آن، رويال داچشل بروشورهايي براي خريداران نفت آماده كرده بودند كه درجات مختلف نفت خام آمريكا و دليل مناسب بودن آنها را براي جايگزيني بخشي از عرضه آسيا از خاورميانه، آفريقا و روسيه به خوبي توضيح ميداد . در گردهمايي صنعت نفت در لندندرماهجاري،توليدكنندگاننفتخامآمريكاداليلبسياريبراياعالمموفقيت كمپينشاندراروپاوآسياداشتند.

تنها چند سال پيش، قبل از دگرگوني توليد نفت آمريكا، اين كشور بزرگترين واردكننده نفت بود كه طبق قانون اجازه صادرات نفت را هم نداشت .

حاالارسالمحمولههاينفتيآمريكابهاروپاركوردزدهاست.وارداتماهژانويهاروپا 630 هزار بشكه در روز بود كمتر از روسيه و عراق ولي بيشتر از توليدكنندگان اوپك مثلنيجريهوليبي.صادراتباالترنفتخامآمريكاجايگزينعرضهكمترنفتخام ايران و ونزوئال بوده است. واشنگتن اين دو كشور را تحريم كرده و خريداران سراسر جهان را ترسانده است . در كل ،2018 عرضه نفت آمريكا به اروپا دو برابر شد و به 430 هزاربشكهدرروزرسيدكهنشاندهنده6 درصدكلوارداتياهماندازهواردات نفت ايران به اروپا قبل از اعمال تحريمهاي واشنگتن بر تهران بود . يك تاجر نفتي گفت: »نفت خام آمريكا يك سردرد واقعي است كه فشار زيادي بر درجات سبك داخلي ميآورد. در واقع قيمت تمام درجات نفت تحت تاثير قرار گرفته است چون نفت آمريكا يك عرضه اضافي قابل توجه است. « انتظار ميرود ميانگين توليد نفت خامآمريكادر9102،60/21 ميليونبشكهدرروزباشديعني81/1 ميليونبشكه بيشتر از سال گذشته. پيشبينيهاي آينده نشان ميدهد كه آمريكا ميتواند تا51 ميليونبشكهدرروزنفتخامو02 ميليونبشكهدرروزمايعاتنفتيتوليدكندو بهخودكفاييبرسد.اينمقدارتوليد،كلمصرف81 تا91 ميليونبشكهايآمريكارا پوششميدهد.رونقتوليدآمريكا،اوپكوتوليدكنندگاناصليغيراوپكمثلروسيه را مجبور كرده توليدشان را3 تا4 درصد 2017زا كاهش دهند تا قيمت نفت باال برود.اينتوافقكمككردقيمتدوبرابرشودوبه06 دالردرهربشكهبرسدولي در عوض سهم بازار را به نفع شركتهاي آمريكايي از دست دادند .

رقابتدرشمالغرباروپابسيارحساساست.انگليسوهلندبهترتيب5/6 و 5/1 ميليونتننفتخامآمريكارادر8102 واردكردند.

ليتاسكو،ايكوينر،توتالواكسونموبيلازجملهخريداراناصليبالتيكبودندكه بشكههايدريايشمالرابادرجاتنفتخامآمريكاجايگزينكردند.

بريتيشپتروليومنفتآمريكارابهپااليشگاهگلسنكيرچنآلمانميبرد،درحالي كهپيكياياورلنلهستاندرژانويهاعالمكردخريدنفتاورالروسيهراازرزنفت03 درصدكاهشميدهدودرعوضبشكههايآمريكاراميخرد.درانگلستاناصليترين خريداران آمريكا اساراويل و اكسون موبيل هستند .

در مديترانه خريداران بشكههاي آمريكا- ايتاليا، اسپانيا و فرانسه- نفت آمريكا را جايگزين نفت سبك سيپيسي كسپين، اورال روسيه و نفت ايران كردهاند .

وستتگزاساينترمدييتمحبوبتريندرجهنفتيآمريكابينخريداراناروپايي 2018رد بودوپسازآنايگلفوردميدلند،باكنومارسقراردارند.باسختشدن قوانينسوختدريايي،تقاضابرايبشكههاينفتسبكودرنتيجهنفتآمريكاكه بيشترسبكاست،افزايشمييابد.يكتاجرنفتيمالكيكشركتاروپاييگفت: »انتظار دارم نفت خام آمريكا در اروپا محبوبتر شود. به نظر ميرسد هر اتفاقي براي بازارهاي نفت در اين روزها ميافتد، به نفع آمريكاست.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.