نفت گران شد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

قيمت نفت روز سهشنبه تحت تاثير كاهش توليد اوپك و تحريمهاي آمريكا عليه ونزوئال و ايران افزايش پيدا كرد.

بهاي معامالت وستتگزاس اينترمدييت آمريكا با 37 سنت يا 0/7 درصد افزايش، به 52/78 دالر در هر بشكه رسيد.

بهاي معامالت آتي نفت برنت كه قيمت پايه بازار جهاني است، با 50 سنت يا 0/8 درصد افزايش، به 62/01 دالر در هر بشكه رسيد. نفت برنت روز گذشته با 1/7 درصد كاهش بسته شده بود.

بهگفتهمعاملهگران،ادامهتعطيليقسمتهاييازخطلولهكياستونكهنفت كانادا را به آمريكا منتقل ميكند نيز به تقويت بهاي وستتگزاس اينترمدييت كمك كرده است.

تحليلگران ميگويند با كاهش داوطلبانه توليد از سوي اوپك و تحريمهاي آمري//كا علي//ه ونزوئال و ايران، بازارها كمبود عرضه پي//دا كردهاند اما برخي از ريسكهاي بخش عرضه به حد كافي مورد توجه قرار نگرفتهاند.

بانك جيپي مورگان آمريكا در يادداشتي هفتگي نوشت: ما معتقديم كه نفت روي ريسكهاي عرضه حساب نكرده است زيرا بازارها اخيرا بر مذاكرات تجاري آمريكا و چين متمركز ش//ده و ريس//كهاي مربوط به از دست رفتن نفت ونزوئال را ناديده گرفتهاند. اگر مذاكرات تجاري به حل اختالفات دو كشور منتهي شود، نتيجه مثبتي خواهد داشت و توجهات را از نگرانيهاي كالن كه روي رشد تقاضا براي نفت تاثير منفي ميگذارد به كمبود عرضه و ريسكهاي ژئوپليتيكي معطوف خواهد كرد.

بانك آمريكايي مريللينچ اعالم كرده با مديريت عرضه از س//وي اوپك و منازعات سياسي در خاورميانه و افزايش عرضه غيراوپك، سهم بازار جهاني اوپك 31/9زا ميليونبشكهدرروزدرسال8102 به92 ميليونبشكهدرروزدرسال 2024 كاهش پيدا خواهد كرد. رشد عرضه آمريكا و كندي اقتصادي، ممكن است امسال پيشروي بازارهاي نفت را محدود كند بهطوری كه نگرانيها نسبت به مازاد عرضه كه ناشي از رشد عرضه آمريكاست، با نزديك شدن به ماههاي گرمتر همچنان موضوع اصلي مورد توجه بازارهاي نفت خواهد ماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.