زنگ خطر اقتصاد ايران

Jahan e-Sanat - - NEWS -

گروه انرژی-

در تمامي اقتصادهاي توسعهيافته و در حال توسعه، سوخت و انرژيبهعنوانمحركاقتصاديشناخته ميشوند. توافقنامهتغييراقليمپاريس ني//ز به دليل تمركز بر كاهش توليد و مصرف سوختهايي نظير نفت و گاز بيش از آنكه يك توافق زيستمحيطي باشد، يك توافق اقتصادي است چرا كه توافقتغييراقليمپاريس،حاصلنشست بيستويكم كنوانس//يون تغيير اقليم س//ازمان ملل متحد (UNFCCC) باهدف ممانعت از افزايش دماي زمين با تمرك//ز بر كاهش انتش//ار گازهاي گلخان//هاي انسانس//اخت ازجمل//ه دياكسيدكربن (CO2) است.

اين توافقنامه طبق بند 1 ماده 4 از كشورهاميخواهدكههرچهسريعتربه سمت كنار گذاردن سوختهايي نظير نفت و گاز حركت كنند.

اي//ران بهعن//وان يك//ي از اعضاي كنوانس//يون تغيير اقلي//م، در مجمع عموميسازمانمللدرسال5931 اين توافقنامه را امضاي اوليه كرده است.

دولت ايران در س//ند تعهدات اوليه خود كه قبل از اجالس بيست و يكم به دبيرخانهكنوانسيونتحويلداده،متعهد به كاهش 12 درصدي انتشار گازهاي گلخان//هاي ت//ا س//ال 2030 ميالدي شده است.

كارشناس//ان معتقدند كه كاهش انتش//ار گازهاي گلخان//هاي به دليل ارتباط مس//تقيم با رش//د اقتصادي، موجب كاهش رش//د اقتصادي كشور خواهد شد.

از داليل اين موضوع به تكيه اقتصاد اي//ران بر صنايع انرژي بر و نفت و گاز اشاره ميشود.

ب//ه اين ترتيب كاهش ارزش توليد در صنايع نفت و گاز به دليل انتش//ار زياد گازهاي گلخانهاي بهشدت مورد توجه قرار گرفته است بهطوريكه نفت و گاز بهعنوان اولين قربانيان اين توافق شناخته ميشوند. اين در حالي است كه منابع نفت و گاز اصليترين مزيت اقتصادي ايران هستند.

بررسيها نشان ميدهد در صورتي كه تعهدات فعلي اي//ران در توافقنامه پاريس اجرايي شود 15 درصد از ارزش توليدات صنعت نفت و گاز كشور كاسته خواهد شد.

بخش ان//رژي كه بهعن//وان موتور محرك توسعه صنعتي و اقتصادي به ش//مار ميرود، بر اساس توافق تغيير اقليم پاريس بهعنوان يكي از اصليترين منابع انتشار گازهاي گلخانهاي شناخته شدهاست.اينتوافقكهدر12 COP به ميزباني پاريس مورد موافقت اوليه اعضاي كنوانس//يون تغيي//رات اقليم سازمانمللمتحد)CCCFNU( قرار گرفت، خواستار كاهش انتشار گازهاي گلخانهاي از سوي كشورهاي عضو شده اس//ت. مطابق اين توافق، بخش انرژي بايد شامل س//ختگيرانهترين اقدامات براي كاهش انتشار گازهاي گلخانهاي باش//د. از همين رو كش//ورهاي داراي منابع انرژي مانند آمريكا، كش//ورهاي نفتخيز خاورميانه و روسيه با ديدگاه كامال اقتصادي و در راستاي منافع خود با اين توافقنامه مواجه شدهاند. در ادامه به بررسي اقدامات برخي از كشورهاي داراي منابع انرژي در مواجهه با توافق پاريس ميپردازيم.

-1 عربس//تان س//عودي؛ تعهداتي غيرقابل ارزيابي

عربس//تان بهعن//وان بزرگتري//ن صادركننده نفت تالش كرده همزمان با الح//اق به توافق پاريس، بزرگترين صنعت خ//ود را كه جزو اهداف اصلي كاهشانتشارگازهايگلخانهاياست،از كاهشتوليدوسرمايهگذاريحفظكند. اين هدف عربس//تان از طريق سپردن تعهدات غيرقابل ارزيابي در بخشهايي مانن//د حملونقل كه قب//ل از توافق پاريس، برخي اصالحات در آن را شروع كرده بود، محقق شده است. همچنين اين كشور در چهل و هشتمين نشست كميت//ه بينالدولي (IPCC) و نيز در بيست و چهارمين نشست كنوانسيون تغيير اقليم با گزارش//ي درباره كاهش 25 درصدي سرمايهگذاريها در بخش نفت و گاز بهشدت مخالفت كرده است؛ موضعي برخالف نماينده ايران.

-2 قط//ر؛ تعهدات//ي غيرقاب//ل اندازهگيري

كشور قطر بهعنوان يكي از رقباي ايران در بازارهاي صادراتي با س//پردن تعهداتي كيفي مانند تحقيق و توسعه در ح//وزه انرژيه//اي ن//و و افزاي//ش س//رمايهگذاريها در اين حوزه، تالش كرده اس//ت تا مزي//ت اقتصادي خود را ف//داي تعه//دات بينالمللي نكند. نكته ديگر اينكه اقدامات مذكور قطر با هيچ اب//زار كم//ي قابلاندازهگيري نيست به همين دليل سازوكار نظارتي مشخصشده نميتواند ارزيابي درستي از پايبندي قطر به اين توافق داش//ته باشد. -3 روسيه؛ ملحق نشد كشور روسيه كه از دارندگان ذخاير بزرگ گازي است تا به حال از پيوستن ب//ه توافق پاريس امتناع كرده اس//ت. زيانهاي اقتصادي ازجمله محدوديت در استفاده از منابع مهم و فراوان نفت، گاز و زغالسنگ اين كشور، از مهمترين داليل روسيه براي نپيوستن به توافق پاريس است. از سوي ديگر اكثر صنايع اين كش//ور مانند صنايع نظامي جزو صنايع انرژيبر هستند كه در صورت ايجاد محدوديت براي استفاده از منابع ملي انرژي، تامين انرژي اين صنايع با مشكل روبهرو ميشود. چراكه روسيه را كه جزو صادركنندگان انرژي است تبديل به واردكننده انرژي ميكند.

از س//وي ديگر روسيه، اقتصادي روبه رشد دارد و در اين مسير ناگزير به استفاده از منابع ملي انرژي مانند نفت و گاز اس//ت. اين منابع به دليل در دس//ترس ب//ودن و ارزان ب//ودن ميتوانند هزينههاي توسعه اقتصادي و صنعتي را كاهش دهند. درواقع همه كشورهاي صنعتي شده امروزي اين مسير را طي كردهاند. همچنين اين كش//ور نيز مانند عربستان با كاهش سرمايهگذاري در صنعت نفت و گاز مخالفت كرده است. 4-آمريكا؛ خارج شد كشورآمريكاكهباحدود51 درصد انتش//ار گازهاي گلخانهاي موجود در جو زمين، دومين كشور منتشركننده گازهاي گلخانهاي اس//ت از اين توافق خارج شد. حذف بيش از 6/5 ميليون ش//غل در بخش صنع//ت بهخصوص صنعت نفت از مهمترين داليل آمريكا براي خروج از اي//ن توافق بود. آمريكا نيز به همراه روسيه، عربستان و كويت مخالف گزارش كميته بينالدولي تغيير اقليم درباره كاهش سرمايهگذاري در حوزه نفت و گاز بود.

اي//ران؛ تعهداتي كه ترمز توس//عه صنايع را ميكشد

احم//د يارمحم//دي، كارش//ناس حوزه انرژي در گفتوگو با مهر درباره عملكرد اين كشورها در برخورد از منظر

اقتصادي با توافق پاريس گفت: اقدامات اين كشورها در حالي است كه مسووالن اين امر در ايران به دليل نداشتن احاطه كافي به همه ابعاد اين توافقنامه، آن را صرفا از بعد زيستمحيطي مورد بررسي قرار دادهاند.

وي اف//زود: ازجمل//ه اي//ن رون//د اش//تباه، بررسي صرف اين توافقنامه در كميس//يون كش//اورزي و مناب//ع طبيع//ي مجلس ش//وراي اس//المي اس//ت. ورود اين كميسيون بهعنوان كميسيون تخصصي به بررسي توافق پاريس در حالي اس//ت ك//ه مطابق گزارش س//وم تغيير اقليم س//ازمان محيطزيست، بخش انرژي بهخصوص نفت و گاز كشور اولين قرباني اجراي اي//ن توافقنامه هس//تند. بر اس//اس اين گ//زارش بخش نف//ت و گاز كه اصليتري//ن مزيت ايران در توس//عه اقتصادي و صنعتي اس//ت در صورت اج//راي تعهدات فعلي اي//ران با 15 درص//د كاه//ش ارزش توليد روبهرو خواهد شد.

كميس//يونهاي ان//رژي و اقتصاد مجلس ورود كنند

ب//ه گفته يارمحم//دي، اين ميزان كاهش منجر به كم شدن سرعت رشد و توس//عه در همه بخشهاي صنعتي ميش//ود. چراك//ه اكثر صناي//ع ايران انرژيبر هس//تند و تامي//ن انرژي اين صنايع در صورت ايجاد محدوديت در استفاده از صنايع نفت و گاز تبديل به يك چالش اقتصادي خواهد شد.

اين كارش//ناس انرژي تصريح كرد: ورود كميسيونهاي انرژي و اقتصادي براي بررس//يهاي كارشناسي و دقيق آسيبهاي اين توافقنامه امري ضروري است. چراكه اين ورود ميتواند از كند شدن و عقب ماندن توسعه صنعتي و اقتصادي كشور نسبت به اهداف اسناد باالدستي، جلوگيري كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.