واكنش اوپك به تصويب اليحه ضد اوپك

Jahan e-Sanat - - NEWS -

دبي//ركل اوپ//ك در واكنش به تصويب اليحه ضد اوپك از س//وي كميته قضايي مجلس نماين//دگان آمريكا اعالم كرد اين گروه در تعيين قيمتهاي نفت دست ندارد.

كميته قضايي مجلس نمايندگان آمريكا اخيرا اليحهاي را تصويب كرد كه راه را براي شكايتهاي ضدانحصارطلبي عليه اوپك هموار ميكند اما معلوم نيست كه آيا اين اليحه در صحن مجلس آمريكا مورد بررسي قرار خواهد گرفت يا نه. كميتهقضاييمجلسنمايندگانآمريكاسالگذشتهنيزاليحهمشابهيراتصويب كرده بود اما اين اليحه براي رايگيري هرگز به مجلس راه نيافت.

محمد باركيندو در حاشيه يك كنفرانس انرژي در قاهره به رويترز گفت: اوپك نه يك كارتل است نه در تعيين قيمت نفت دخالتي دارد. متهم كردن ما به چنين اقدامي اشتباه است.

اتحاد اوپك و گروهي از توليدكنندگان غيراوپك شامل روسيه معروف به اوپكپالس اواخر سال گذشته موافقت كردند توليد نفت را در نيمه اول سال 2019 بهمنظورجلوگيريازاشباععرضهبازار،2/1 ميليونبشكهدرروزكاهش دهند. اين گروه از سال 2017 پيمان كاهش توليد نفت را آغاز و چند بار آن را تمديد كرده است. باركيندو گفت: اوپك يك سازمان باز و شفاف است كه به ثبات بازارهاي نفت متمركز شده است. صنعت نفت بينالمللي براي برنامهريزي و سرمايهگذاري به منظور تضمين عرضه آتي، به ثبات بازار نياز دارد.

پيش از اين رويترز به نقل از دو منبع آگاه خبر داده بود مقامات بلندپايه اوپك در ژوئيه با وكالي شركت حقوقي بينالمللي »وايت اند كيس« براي گفتوگو درباره اليحه نوپك در كارگاهي در وين ش//ركت كردند و وكالي اين شركت به آنها توصيه كردند از صحبت عمومي درباره قيمتهاي نفت خودداري و به جاي آن درباره ثبات بازار نفت صحبت كنند. همچنين به مقامات اوپك توصيه شد به بررسي كانالهاي البي ديپلماتيك به منظور تالش براي جلوگيري از تصويب اليحه نوپك به عنوان يك قانون بپردازند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.