آگهي تملك اراضي نقشه تحصیلي -11324 نرگسي

Jahan e-Sanat - - NEWS -

قصد دارد در اجراي تكاليف قانوني خود مطابق كروكي پيوست، جهت تحصيل مسير پيشنهادي خط لوله نفت موقعيت )شرق820 جنوب(نرگسيبهچندراهه واحد بهرهبرداري نرگس//ي در محدوده شهرستان دشتستان به مساحت 898 مترمربع را جهت احداث تاسيسات نفتي تمل//ك نمايد. لذا در اج//راي تبصره دو ماده 4 قانون نحوه خريد و تملك اراضي وامالكمصوب71/11/8531 بهموجب اينآگهيازمالكينمحلمذكوردعوتبه عمل ميآورد ظرف يك ماه از تاريخ انتشار آگهي، با در دست داشتن اسناد مالكيت به اداره امور اراضي- امور حقوقي شركت ملي نفت مناطق نفتخيز جنوب واقع در اهواز، كوي فداييان اسالم، خيابان پارك 4 مراجعه نمايند.

شماره مجوز 1397/6136

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.