اجراي بيمه تكميلي روستاييان و عشاير سال آينده

Jahan e-Sanat - - NEWS -

مهر-

مديرعامل صندوق بيمههاي اجتماعي روستايي و عشاير با بيان اينكه براي برخورداري روستاييان و عشاير از بيمههاي تكميلي مذاكراتي انجام شده است، گفت: از سال آينده اين افراد بيمه تكميلي خواهند شد.

محمدمهدي واعظ مهدوي درباره بيمه تكميلي افراد تحت پوشش اين صندوق اظهار كرد: تاكنون روس//تاييان و عشاير مراجعات متعددي براي درخواست بيمه تكميلي داشتهاند و عالقهمند بودند كه از سطح باالتري از حمايتهاي اجتماعي نسبت به سطحي كه بيمه تامين ميكند، برخوردار باشند. به همين دليل براي گسترش بيمههاي تكميلي عشاير و روستاييان، اقداماتي را انجام دادهايم. وي ادامه داد: بر اساس اقدامات انجام شده، قصد داريم پوشش بيمه درمان و بازنشستگي روستاييان و عشاير را افزايش دهيم به طوري كه در عرصه بيمه درمان، بس//تههايي تعريف ميش//ود تا عالوه بر بيمه روس//تايي كه در حال حاضر توسط سازمان بيمه سالمت اجرايي ميشود، از سوي ما نيز بستههايي تامين اعتبار و براي پوشش روستاييان و عشاير خريداري شود.

مديرعامل صندوق بيمههاي اجتماعي روستايي و عشاير با اشاره به اينكه در موردبيمهبازنشستگينيزمبالغباالتريعالوهبرسطحپايهتعريفميشود،گفت: بر اساس اين نوع بسته، حق بيمهها مشخص ميشود و افراد ميتوانند با پرداخت آن، از سطح باالتري از حقوق هنگام بازنشستگي خود برخوردار باشند.

واعظ مهدوي تصريح كرد: به احتمال زياد در سال آينده روستاييان و عشاير عالوه بر بيمههاي پايه، از بيمه تكميلي نيز برخوردار خواهند شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.