چکش مالیات بر سر پزشکان

Jahan e-Sanat - - NEWS - تلنگر

گ/روه جامعه-

در حالي كه مس//ووالن سازمان امور مالياتي معتقدند پزشكان حتما بايد دس//تگاه كارتخوان در مطبهايش//ان داشته باشند و اين مساله باعث نظارت قويتر در خصوص عدم فرار مالياتي پزشكان ميشود، اما دس//تاندركاران حوزه پزشكي و برخي از متخصصان سرشناس اين حوزه، سازمان نظام پزشكي و نظام سالمت معتقدند فرار مالياتي در ميان پزش//كان بس//يار كم رخ ميدهد و درصد پاييني در اين صنف هستند كه تخلف ميكنند. به اعتقاد آنها اكثريت جامعه پزشكي فرار مالياتي ندارند و فقط معدودي از پزشكان فرارمالياتي دارند كه در مقايس//ه با فرارهاي مالياتي س//اير اصناف، بسيار محدود است و تاثيري در درآمدهاي مالياتي كشور ندارد.

از سوي ديگر نظريه ديگري حاكي از اين اس//ت كه بود و نبود دستگاه كارتخوان در مطبها چندان به معناي فرار مالياتي نيست و تاثير زيادي در گردش ماليات كشور و تخلفات رايج در حوزه پزشكي ندارد.

پزشكانباهرنوعدرآمدينميتوانند فرار مالياتي داشته باشند

به//روز برومن//د، متخص//ص بيماريهاي كليوي و از پزش//كان سرشناسي است كه در خصوص وضعيت پرداختي ماليات پزش//كان به »جهان صنع//ت« ميگوي//د: »هماكنون وضعيت دريافتي ماليات از پزشكان به صورتي ش//ده كه در روزهاي مختلف ماموران مخفي متفاوتي از س//ازمان امور مالياتي به مطبها مراجع//ه ك//رده، كه ه//م آمار بيم//اران يك پزشك متخصص را بررسي ميكنند و هم به صورت ميانگين و تقريبي محاسبه ميكنند كه هر پزش//كي چه ميزان بايد ماليات دهد. پس در واقع با اين ش//رايط پزش//كي امكان فرار ن//دارد. او ادامه ميدهد: من همين حاال درنهايت روزانه ح//دود 20 بيمار را در طول روز ميتوانم ويزيت كنم و س//ال گذشته هم 50 ميلي//ون تومان ماليات دادم. ضمن اينكه دستگاه كارتخوان هم در مطبم دارم. اما از طرف ديگر بايد جريمه مالياتي ش//ش سال پيش خ//ود را هم پرداخت كنم. او ميگويد: »برايم قابل تصور نيست پزشكي بتواند 100 بيم//ار را در طول روز ببين//د.« در حالي كه همكاراني هم هس//تند كه در همين پايتخت از س//اعت 4 عصر تا 3 بام//داد روز بعد بيش از 100 بيم//ار را ويزيت ميكنند و دس//تگاه كارتخوان هم در مطبهاي خود ندارند و به معن//اي واقعي درآمد بااليي دارند. برومند در خصوص وضعيت نظارت بر ماليات پزشكان از سوي ماموران سازمان مالياتي ميگويد: مامور ماليات به صورت ناشناس در مطب مينشيند و هنگام ويزيت خود را معرفي ميكند. پس با اطمينان ميگويم كسي نميتواند فرار مالياتي داشته باشد. حتي كساني كه بيماران زيادي هم دارند باز هم نظارت و كنترل ميش//وند. پ//س نميتوانند فرار كنند. در واقع او معتقد است همه پزشكان به صورت ميانگين به يك اندازه ماليات ميدهند و ناعدالتي خاصي در اي//ن ميان رخ نميدهد. اما با وجود اظهارات برومند اين س//وال پيش ميآيد كه چنانچه پزشكي نميتواند فرار مالياتي كند و نظارت قوي اس//ت، پس فرارهاي مالياتي پزشكان از كجا سرچش//مه ميگيرد و برخي پزش//كان سرشناس و داراي بيماران پرشمار، اگر براي پرداخت ماليات مشكلي ندارند، چرا به جاي وادار كردن بيمار به پرداخت پول نقد، دستگاه كارتخوان در مطبشان نميگذارند تا او از آن طريق پول ويزيت خود را پرداخت كند؟

متخص//ص بيماريه//اي كلي//وي تاكيد ميكند: در همه اقشار و صنوف آدم ناشايست و متخلف وجود دارد، در پزش//كي هم وجود دارد. اما كدام تاجر مثال تاجر آهن، فرش ...و از من درآمدش كمتر اس//ت؟ آيا او به اندازه عادالن//ه مالي//ات خ//ود را پرداخت ميكند؟ »هدايايي كه من از بيمارانم دريافت ميكنم، از ميزان درآمد ويزيتم بيش//تر اس//ت چراكه بيمارانم به من و نوع درمانم اعتماد دارند. من از بيماران ناتوان حتي در مطب پول دريافت نميكنم. ضمن اينكه اصل بر وجدان و اعتماد من اس//ت كه از اعتماد بيم//ارم كه مرا براي درمانش انتخاب كرده، سوءاستفاده نكنم.

فقط پزش/كان تخريب نشوند؛ همه بايد ماليات بدهند

رييس اسبق دانش//گاه علومپزشكي ايران از س//وي ديگر عنوان ميكند: ميزان ماليات پزشكان به نظر من در ميزان درآمد كشوري تاثي//ر آنچناني ندارد، ام//ا روي مردم اثرگذار اس//ت و اين فرارهاي برخي پزشكان به مردم رنج و آزار ميرس//اند. او در پاسخ به اينكه آيا موافق است مجلس قانوني در خصوص عدم ف//رار مالياتي تصويب كند، بيان ميكند: اگر براي همه حرفهها قانون جامع مالياتي تصويب شود، موافقم.

فقط 5 درصد جامعه پزشكي درآمد بسيار باال دارند

در پ//ي اظهارات پ//در نفرول//وژي ايران، ايرج خس//رونيا- ريي//س جامعه متخصصان داخلي-ني//ز در گفتوگو با »جهان صنعت« نظرات ديگ//ري در خصوص وضعيت ماليات پزشكان و لزوم سازمان مالياتي به قرار دادن دس//تگاه كارتخوان در مطب پزشكان دارد. معاون پيش//ين نظارت سازمان نظام پزشكي تهران معتقد است: وظيفه قانوني همه اقشار پرداخت ماليات در مقابل ميزان درآمدش//ان اس//ت. اما همه پزش//كان به صورت يكسان درآمد كسب نميكنند و ميزان درآمد مشابه ندارند. يك عده هستند كه جراحيهاي متعدد دارن//د و پولهاي كالن درميآورند. يك عده هم هس//تند كه بيماران مهم و سرشناس از وزرا و نماين//دگان مجل//س و دولتيها دارند كه درآمد بسيار بااليي دارند، اما من ميگويم ميزان اينها فقط پنج درصد است. الزم به ذكر است ما پزشكان مشهور زيادي داريم كه تعداد بيمارانشان بسيار زياد است و لزوما هم افراد سرش//ناس، بيماران آنها نيستند اما دستگاه كارتخ//وان هم ندارند و درآمد بااليي دارند. خسرونيا در پاس//خ به اين موضوع ميگويد: من معتقدم همهشان فقط 5 درصد هستند. اين موضوع را هم دولت ميداند، هم مجلس در جريان است.

وضعيت برخي از پزشكان به حدي وخيم است كه بايد 12 ساعت در درمانگاهها كشيك باشند تا بتوانند مخارج زندگي خود را تامين كنند. در واقع دولت بايد از اين نوع پزشكان حماي//ت كند به ج//اي آنكه طل//ب ماليات بيشتري كند. در واقع خسرونيا معتقد است بس//ياري از پزشكان به دليل مخارج سنگين زندگ//ي نميتوانند هزين//ه زندگي خود را از مطبها تامين كنند. دولت ماموران مالياتي تعيين كرده تا به وضعيت پرداختي پزشكان رسيدگي كند، اما همين فشارهاي زندگي و مالياتهاي باال، باعث شده بسياري از همكاران م//ا طبابت را رها كنند و همين حاال چندين هزار پزش//ك داريم كه دنبال پروانه پزشكي خود نميروند. در حقيقت اين نوع پزش//كان نه ت//وان دارند ماليات بدهند، نه بيمه تامين اجتماعي پولش//ان را ميدهد. از سويي بايد مطب اجاره كنند، منش//ي و نيروي خدماتي بگيرند و هزينههاي س//اختمان هم هس//ت. همي//ن حاال اكثر مطبه//ا 10 نفر بيمار هم ندارند، با اين وضعيت چند پزشك ميتوانند از پس هزينههاي پزش//كي برآيند؟ او تاكيد ميكند: بس//ياري از پزش//كان هماكنون در ساير شغلها مشغول فعاليت هستند و ديگر پزشكي نميكنند. وي همچنين در پاسخ به اينكه آيا از نوع نظارت س//ازمان امور مالياتي بر پرداخت ماليات پزش//كان راضي اس//ت يا خير، عنوان ميكند:نظارت س//ازمان مالياتي اصال به درس//تي در مورد هيچ قشري صورت نميگيرد. از كسي كه بايد ماليات بگيرند، به درستي دريافت نميكنند، از كسي كه نبايد به ميزان باال مالي//ات دريافت كنند، ماليات ميگيرن//د. به نظر من بي//ن دريافتي ماليات پزشكان هم عدالت رعايت نميشود.

تع/داد زياد بيمار مس/اوي با درآمد باالي پزشكان نيست

او خاطرنش//ان ميكن//د: اش//تباه م//ردم اينجاس//ت كه تعداد باالي بيماران را مساوي با درآمد باالي يك پزشك ميدانند در حالي كه انجام يك عمل جراحي مساوي با ويزيت 30 بيمار اس//ت. درآمد باال به شلوغي مطب نيس//ت كه ماليات بيش//تري از آنها دريافت كنند.

من 40 س//ال طبابت كردم و االن ويزيت من 40 هزار تومان است. دستگاه كارتخوان ه//م در مطبم دارم. بنابراين مس//اله دريافت مالي//ات و فرار مالياتي پزش//كان فراتر از اين تصورات است.

فرار مالياتي پزش/كان در برابر فرار مالياتي ساير اصناف اولويتي ندارد

عليرضا س//ليمي معاون آموزشي سازمان نظام پزشكي كشور و رييس انجمن بيهوشي و مراقبته//اي وي//ژه ني//ز در گفتوگ//و با »جهانصنعت« ميگوي//د: در خصوص فرار مالياتي پزش//كان كمي س//ياهنمايي ش//ده اس//ت. او عنوان ميكند: موضوع فرار مالياتي پزشكان خلط مبحث شد و مسائل متعددي را در اي//ن ميان ب//ه اين موضوع ارتباط داد و برداش//ت درس//ت و دقيقي در اين خصوص شكل نگرفت. من معتقدم همه پزشكان بايد با عدالت و به درستي ماليات دهند و بخشي از كمبود هزينههاي دولت را در سالهاي آينده جبران كنند. ما قش//ر پزشكان مثل هميشه در خدمتي//م. او كامال فرار مالياتي گس//ترده پزشكان را رد و در ادامه تاكيد ميكند: چند موضوع باعث آزردگي جامعه پزش//كي ش//د. در خص//وص عدم پرداخت ماليات پزش//كان سياهنمايي شد و به نبود دستگاه كارتخوان در مطبها گره زده ش//د كه به نظر من اين مساله درست نيست. به عنوان مثال پزشكان مناطق محروم درآمد بس//يار پاييني دارند و نميتوان هم//ه را به يك چوب راند و عنوان كرد: همه پزش//كان فرار مالياتي دارند. البته ذكر اين نكته ضروري است كه در بسياري از گزارشها عنوان شده پزشكان زيادي يا برخي پزشكان مشهور هستند كه فرار مالياتي دارند و عمدتا در گزارشهاي رس//مي رسانهاي در خصوص همه پزش//كان، فرار مالياتي عنوان نش//ده است. سليمي در ادامه تاكيد ميكند: همه اقشار را در بحث فرار مالياتي بايد ببينيم نه فقط پزش//كان را. به نظر من درصد كمي از پزش//كان هس//تند كه ماليات نميدهند و اين فرار را دارند. حتي ميتوانم بگويم صنف پزش//كان و درمانگران در برابر فرار مالياتي ساير اصناف و س//ازمانها و نهادها، اصال در اولويت نيس//ت. با اطمينان ميگويم كه آنها همكاري خوبي با سازمان مالياتي دارند.

معاون نظام پزشكي تصريح ميكند: مشكل ما اينجاست كه نظارت قوي و درست و سالم از سوي سازمان مالياتي نداريم. اگر نظارت ظرف يك شيب منطقي طي چند سال درست شود، همان درصد كمي از پزشكان كه فرار مالياتي دارند، همكاري مالياتي خواهند داش//ت. در غير اين صورت برخوردهاي چكش//ي، جنبه نمايشي دارد و فرار مالياتي از سوي آن افراد ادامه پيدا ميكند.

پزشكانجزوبهترينمالياتدهندگان هستند

نمكي، وزير بهداش//ت جديد چندي قبل اعالم ك//رد: برخي از پزش//كان چن//ان فرار مالياتي دارند كه از يك كارمند دولت هم در طول سال كمتر ماليات پرداخت ميكنند. اما س//ليمي در اين خصوص تاكيد ميكند: اين طور نيست و تعداد زيادي از پزشكان كارمند دولت و دانشگاهها و سازمان تامين اجتماعي هستند و مالياتشان را قطعا پرداخت ميكنند. در واق//ع تعداد زيادي از اين افراد اصال مطب خصوص//ي ندارند كه بتوانن//د درآمد بااليي كس//ب كنند. خود من 21 س//ال سابقه كار دارم و نه مطب دارم و نه هرگز در بيمارستان خصوصي كار ك//ردهام. به نظر من برخورد با تخلفات پزشكان بايد به صورت منطقي و نه با اين همه هجمه صورت گيرد. همين حاال در ديگر صنوف تخلفات بسيار بزرگتري صورت ميگيرد و ما نبايد جامعه پزش//كي را قرباني انتقادات خود كنيم. پرداخت ماليات براي همه شهروندان است و به نظر من پزشكان در اين زمينه جزو بهترين پرداختكنندگان هستند. ام//ا بايد ديد نظر مردم چه ميزان نظرات اين پزشكان را تاييد ميكند.

در واقع اصل بر ش//فافيت مالياتي است و مردم خواهان اين هس//تند كه وقتي پزشكي درآمد ميلياردي دارد تخلفات مالياتي نداشته باشد و به درستي ماليات خود را پرداخت كند و در بين خود پزش//كان ه//م اين بيعدالتي شكل نگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.