حبسدانشآموزاوتيسميدراتاقمديرمدرسه

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ايلنا -

مديركل آموزشوپرورش ش//هر تهران ب//ه ادعاي پدر دانشآموز اوتيس//مي مبني بر حبس فرزندش در اتاق مدير مدرسه واكنش نشان داد. عبدالرضا فوالدوند، مديركل آموزشوپرورش شهر تهران در واكنش به ادعاي پدر دانشآموز اوتيسمي مبني بر حبس فرزندش در اتاق مدير مدرسه گفت: طبق بررسيهايي كه انجام دادهايم، آن دانشآموزي كه بيماري اوتيسم داشته، نزد مدير و مشاور و در اتاق آنها بوده است. او ادامه داد: طبق گزارشي كه به دست ما رسيده است، اولياي ديگر دانشآموزان از وضعيت دانشآموز مبتال به اوتيسم اعالم نارضايتي كردهاند، زيرا دانشآموزي كه اوتيسم دارد، نبايد در مدرسه عادي درس بخواند. قبال به والدين اين دانشآموز اعالم شده بود كه بايد فرزندشان را به مدرسه استثنايي ببرند، اما متاسفانه توجه نكردند. مديركل آموزشوپرورش شهر تهران گفت: در حال بررسي اين مساله هستيم. به محض اينكه متوجه اين مساله شدم به كارگروه فوريت گفتم كه مساله را بررسي كنند. اين كارگروه از مش//اوران و مسووالن مراكز مشاوره ما تشكيل شده است، از اينرو فعال نميتوان در اين زمينه به قطعيت چيزي گفت تا بررسيها تكميل شود. فوالدوند در پاسخ به اين سوال كه پدر اين دانشآموز همچنين مدعي شده، دانشآموزان ديگر نيز در اين مدرسه مورد ضرب وشتم قرار گرفتهاند، آيا اين مساله بررسي شده است؟ گفت: موردي در اين زمينه نداريم. ضمن اينكه طبق گ//زارش والدين دانشآموزان ديگر از حضور آن دانشآموزي كه دچار اوتيسم است، گاليهمند بودهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.