اعالم سهم 1/3 درصدي ايران در انتشار گازهاي گلخانهاي

Jahan e-Sanat - - NEWS -

كش//ورهاي توس//عهيافته اروپايي و آمريكا با در اختيار داشتن بيش از 79 درصد از سهم انتشار گازهاي گلخانهاي، اصليترين عامل افزايش انتشار اين گازها در جهان هستند.

به گزارش مهر، يك كارشناس محيطزيست در اين زمينه گفت:كشورهاي توسعهيافتهاروپاييوآمريكابادراختيارداشتنبيشاز97 درصدازسهمانتشار گازهاي گلخانهاي، اصليترين عامل افزايش انتشار اين گازها در جهان هستند. با اين وجود اما مطابق توافق تغيير اقليم پاريس كشورهاي در حال توسعه مانند ايران نيز كه سهم انتشار بسيار اندكي دارند، بايد منابع انرژي خود را كنار گذارند. صمد محمدي توضيح داد: با شروع انقالب صنعتي در اروپا، مصرف منابع انرژي ازجمله زغالسنگ نيز افزايش يافت. چراكه موتور محرك اصلي توسعه صنعتي و اقتصادي منابع انرژي است. در كنار اين مزيت اما منابع انرژي از اصليترين انتشاردهندگان گازهاي گلخانهاي نيز به شمار ميروند.

او تاكيد كرد: برخي از دانشمندان بر اين باور هستند كه اين افزايش انتشار گازهاي گلخانهاي انسانساخت از جمله دياكسيد كربن موجب گرمايش كره زمين شده است. از همين رو در تالش هستند تا اجماع كشورها را براي حركت در مسير كاهش انتشار گازهاي گلخانهاي به دست آورند. عملكرد كنوانسيون تغييرات اقليم س//ازمان ملل متحد در ارائه طرحهاي كاهش انتش//ار گازهاي گلخانهاي مانند پروتكل كيوتو و توافق پاريس نيز بر همين مبناست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.