شكايتفعاالنمحيطزيست ازکالنتريوعبدوس

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ستاد مردمي نجات آشوراده طي نامهاي به معاون دادستان كل كشور عليه عيسي كالنتري رييس سازمان حفاظت محيطزيست و امير عبدوس مديركل محيطزيستاستانگلستاناعالمجرمكردند.متنايننامهكهخطاببهمحمد جواد حشمتي، معاون دادستان كل كشور، نوشته شده و به دفتر مقام معظم رهبري، كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسالمي و فراكسيون محيطزيست مجلس شوراي اسالمي نيز رونوشت شده،كه در بخشي از آن آمده است: ستاد مردمي نجات آش//وراده و حمايت از مناطق چهارگانه حفاظتي ايران )سمنا( نسبت به اين اقدام غيرقانوني كه ناقض كليه مالحظات محيطزيستي منطقه است و بارها توسط محققان و استادان محيطزيست، منابع طبيعي و آمايش سرزمين از جمله آقايان دكترمخدوم، دكتر فرور، دكترشريفي، دكتركهرم، دكتر آخاني، دكتر جمشيد منصوري و . . . مورد ارزيابي و اعالم نظر قرار گرفته است، اعتراضاكيدخودرااعالمميدارد. تاكيدمينماييمكهاجرايطرحگردشگري در منطقه جزيره آشوراده طي سالهاي اخير بارها با اعتراض اهالي و فعاالن محلي و همچنين مخالفت و اعتراض فعاالن و سازمانهاي طرفدار محيطزيست مواجه و نهايتا غيرقابل اجرا اعالم شده است. طرح گردشگري جديدي كه در تاريخ 8 آذرماه در محل اسكله بندر تركمن با آيين كلنگزني رسما آغاز شده، از هيچ شفافيتي برخوردار نيست و اين دقيقا برخالف تاكيدات و اظهارنظرهاي آقاي عيسي كالنتري رييس سازمان حفاظت از محيطزيست بوده است. عدم شفافيت و فقدان اعالم رسمي جزئيات اين پروژه همچنين مغاير با اعالم نظر رهبري است كه فرمودهاند »به جز اسناد و مدارك مربوط به جنگ و امنيت ملي در كشور هيچ امر محرمانهاي وجود ندارد.« مقام معظم رهبري در ضمن اين فرمايشات تاكيد كردند كه كليه امور عمراني و اجرايي كشور بايد كامال شفاف باشد. همچنين از آنجايي كه حفظ و احيا و اصالح و توسعه و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع و بيشههاي طبيعي و اراضي جنگلي ملي شده متعلق به دولت به عهده سازمان جنگلها و مراتع كشور است سازمان حفاظت محيطزيست بر اساس كدام مجوز قانوني طرح مذكور را آغاز كرده است. با اين اوصاف و نظر به مالحظات محيطزيستي مربوط به منطقه و كنوانسيونهاي جهاني، اجراي اين پروژه غيرقانوني است و هيچ توجيهي ندارد و بايد سريعا متوقف شود. بدينوسيله ستاد مردمي نجات آشوراده، بر اساس اصل 50 قانون اساسي، ماده 38 قانون برنامه ششم توسعه، آيين اجرايي ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در واگذاري برخي از طرحها، ماده 690 قانون مجازات اس//المي و ماده 7 قانون الحاق جمهوري اسالمي ايران به كنوانسيون تنوع زيستي و مواد 1، 6،10 و 16 قانون حفاظت و بهسازي محيطزيست، عليه دكتر عيسي كالنتري رييس سازمان حفاظت محيطزيست همچنين آقاي عبدوس مديركل حفاظت محيطزيست استان گلستان اعالم جرم ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.