مستمري 50 تا 300 هزار توماني معلوالن

Jahan e-Sanat - - NEWS - شهری

رييس انجمن نداي معلوالن با اشاره به اينكه مستمري معلوالن بين 50 تا 300 هزار تومان است، گفت: دولت بايد در اين زمينه تجديدنظر و شرايطي را فراهم كند تا حداقل 50 درصد معيشت زندگي افراد معلول تامين شود.

محم//ود كاري، در گفتوگ//و ب//ا ايلن//ا، در خصوص مستمري افراد داراي معلوليت گفت: يك ميليون و 300 هزار معلول در سايت سازمان بهزيستي ثبتنام كردهاند، اما در حال حاضر 350 هزار نفر مستمري دريافت ميكنند ك//ه مس//تمري اين افراد از 53 هزار توم//ان تا 300 هزار تومان است.

او اظه//ار كرد: دولت بايد بنابر م//اده 27 قانون جامع حمايت از حقوق معلوالن كه امسال تصويب و ابالغ شده، ش//رايطي را فراهم آورد تا حداقل حق//وق به افراد داراي معلولي//ت پرداخت ش//ود. با 50 يا 100 ه//زار تومان كه اين روزها فقط پول خريد گوش//ت ميشود، زندگي مردم نميچرخد. مس//تمريهاي اين ميزان را نوعي تحقير به حس//اب ميآوريم و دولت بايد در اين زمينه تجديدنظر و شرايطي را فراهم كند تا حداقل 50 درصد معيشت زندگي افراد معلول تامين شود.

رييس انجمن نداي معلوالن درخصوص اجراي ماده 27 قانون جامع معلوالن بيان كرد: براي معلوالن شديد و خيلي شديدكهقادربهاشتغالنيستند،درقانونجديدكه02 اسفند ماه 96 تصويب و 8 ارديبهشت 97 ابالغ شد، پيشبيني شده حداقل حقوق به آنان داده شود، اگر مجلس سازوكارهاي تامين اعتبار و بودجه را فراهم كند، احتماال از سال 98 اين قانون وارد چرخه اجرا ميشود و پيشبيني ما اين است، مستمريها 20 درصد افزايش يابد.

او تصريح كرد: اگر اين قانون اجرا شود، شرايط بخشي از معلوالن كه قادر به اش//تغال نيستند و منابع درآمدي نيز ندارند، بهتر خواهد ش//د و هزينه زندگيشان تامين ميش//ود، ما ني//ز پيگير مطالبات و حق//وق افراد معلول هس//تيم و تالشم//ان اين اس//ت، قانون تصويب ش//ده اجرا شود.

كاري گفت: اين قانون در زمينه تامين مس//كن، اشتغال آموزش و تجهيزات توانبخشي و كمكتوانبخشي معلوالن است. ما نيز اين فعاليتها را در دستور كار خود مطابق اهداف داريم و اميدواريم سازمانها نيز همكاري كنند.

رييس انجمن نداي معل//والن گفت: يكي از بخشهاي خيلي مهم و در دس//توركار ما، مناسبس//ازي محيطهاي ش//هري و اماكن عمومي اس//ت كه در ماده 2 قانون جامع تاكيد شده كه شهرداريها و وزارت مسكن و شهرسازي بايد مدنظر داشته باشند كه معابر و فضايعمومي شهرو روستاها مناسبس//ازي ش//ود تا معلوالن مانند ديگر افراد بتوانند از امكانات بهره ببرند.

او در خصوص مشكل واردات تجهيزات توانبخشي اظهار كرد: اين مش//كل همچنان وجود دارد، اما دولت، س//ازمان بهزيس//تي و هاللاحمر در حال رايزني هس//تند تا بخشي از تجهيزات كه در داخل كش//ور س//اخته نميشوند، چه با واردات و چه فراهم كردن از طريق توليدات داخلي در اختيار معلوالن قرار دهند.

كاريهمچنينعنوانكرد:وزارتصنعتنيزبايدتمهيداتي بينديش//د تا وسايل اس//تاندارد و مطلوب به دست معلوالن برس//د كه اگر اين اتفاق رخ ندهد، آنها با مشكالت بسياري روبهرو هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.