ساماندهي دستفروشان با قانون 50 سال پيش!

Jahan e-Sanat - - NEWS -

در جلسه روز گذشته شوراي شهر تهران طرح ساماندهي مشاغل سيار ازجمله دستفروشان، ونكافهها و وانتبارها كه پي//ش از اين يك فوريت آن به تصويب رس//يده بود، مورد بررسي قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاریها، حسن رسولي با مخالفت با كليات اين طرح گفت: شورا قانونگذار نيست و در خصوص ساماندهي مشاغلي مانند دستفروشي نياز به قانون داريم.

رسولي با بيان اينكه براي مشاغل بايد ماليات ساالنه در نظر گرفته شود و كد كسب و پيشه وجود داشته باشد، گفت: در خصوص دستفروشان اين امكان فراهم نيست و با مصوبه ش//ورا نيز نميتوان چنين قانوني را وضع كرد چراكه ش//ورا جايگاه قانونگذاري ندارد.

او ادامه داد: در قانون نظام صنفي نيز فعاليت اصناف سيار تنها ش//رط اخذ پروانه مجاز شمرده شده است. همچنين از اعضاي شورا درخواست ميكنم براي برقراري نظم و انضباط ش//هري كه جزو وظايف ذاتي شورا و شهرداري است به اين طرح راي ندهيد.

شهربانو اماني نيز در واكنش به سخنان رسولي گفت: قانوني كه ش//ما به آن اش//اره ميكنيد مربوط به س//ال 47 و 50 س//ال پيش اس//ت كه بيشتر مردم روستانشين بودند و اينگونه مهاجرت به ش//هرها بهخصوص پايتخت انجامنشده بود.

ما چه بخواهيم و چه نخواهيم اين مش//اغل در سطح ش//هر وجود دارد. وي با اش//اره به بازديد ش//بانهاي كه از برخي از اين مش//اغل س//يار داش//ت، گفت: بازديدي به همراه ش//هردار از برخي از اين ونكافهها كه جگرفروشي ميكردند داشتيم. متاسفانه به دليل نبود قانون هيچكدام از آنها مجوز بهداشت نداشتند.

خداكرمي يكي ديگر از مخالفان اين طرح گفت: شوراي ش//هر در سال 85 مصوبهاي در خصوص ساماندهي مشاغل داش//ته اس//ت و مصوبه جديد تنها به تلنبار شدن مصوبات ميانجامد و درخواست ميكنم همان مصوبه گذشته اصالح شود.

اله//ام فخاري يكي از موافقان طرح نيز توضيح داد: يكي از داليلي كه درخواست كرده بودم كميتهها نيز گزارشهاي خود را به اعضا ارائه كنند اطالع ساير اعضا از فعاليتهاي ساير كميتههاست.موضوعيكهمورداشارهخداكرميبوددركميته تخصصي مورد بررسي قرار گرفت.

او ادام//ه داد: در مصوبه س//ال 85 كميته س//اماندهي پيشبينيش//ده بود كه از آن س//ال تا امروز يك جلسه از آن كميته تش//كيل نشده است اما در شوراي شهر پنجم جلسات مشتركي در خصوص س//اماندهي مشاغل سيار برگزار كردهايم، برخي مش//اغل بهتازگي اضافهش//ده كه در مصوبه ساماندهي مشاغل وجود نداشت بنابراين طرح جديدي را تدوين كرديم.

برخ//ي مش//اغل در دورههاي تاريخي تعريف نش//ده بودند و ممكن است دستفروشي در دهه 30 يا 40 معنا نداش//ته باشد، اما اين مشاغل در حال حاضر موضوعيت دارد. در قانون شهرداريها موضوعي در خصوص چگونگي نگهداري احشام در شهر صحبت كرده.

اي//ن قانون در حال حاضر موضوعيت ندارد و ما بايد

به قوانين با شرايط جديد شهر نگاه كنيم.

حجت نظري هم در تكميل سخنان فخاري گفت: طرح جديد به خاطر آن است كه ساير مشاغل در طرح ديدهشده و قانون قبلي منسوخ خواهد شد. همچنين در هيچ جاي قانون جرم و تخلف نيست.

او با اشاره به سخنان يكي از اعضاي شورا كه به قانون 50 س//ال پيش در مخالفت با اين طرح استناد كرده بود، گفت: زمانيكهمادرجريانبرنامهسومبهماده55 قانونشهرداريها در خصوص ساختوساز ورزشگاه استناد كرديم اعالم كردند اين قانون مربوط به قبل از انقالب اس//ت اما حاال به قوانين گذشته استناد ميكنند.

تحصيلي مديرعامل ش//ركت س//اماندهي مشاغل نيز از تدوين دس//تورالعملي خبر داد كه تمام دغدغههاي شوراي شهر را حل كند.

محسن هاشمي نيز اعالم كرد پيش از انقالب دستفروشي به فروش مرغ و خروس و گوس//فند ختم ميش//د اما االن دستفروشي شامل فروش اقالم مختلفي ميشود از ميوه گرفته تا كي//ف و كفش. در نهايت اين طرح با 12 موافق كلياتش به تصويب رسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.