فدراسيون بيستاره

Jahan e-Sanat - - NEWS - دوبنده

فدراسيون فوتبال در حالي كه كمتر از يك سال و نيم پيش مورد تحسين بخش رس//انهاي فيفا قرار گرفته بود، حاال تقريبا به نقطه صفر رس//يده است. بهرهبرداري از تيتر ژورناليستي سايت فيفا، حسابي فدراسيون فوتبال را در خوابي عميق فرو برده بود. كمي كمتر از يك سال و نيم پيش، دقيقتر بخواهيم بگوييم 20 مهرماه ‪488) 1396‬ روز پيش( بود كه س//ايت فيفا در گزارشي خبري با اشاره به موفقيتهاي فوتبال ايران و صعود پنج تيم مختلف به جامجهاني، تيتر »ايران تنها 5 ستاره دنيا« را براي مطلب خود برگزيد.

اش//اره سايت فيفا در اين گزارش مربوط به صعود تيم ملي بزرگساالن به جامجهاني 2018 روسيه، صعود تيم فوتبال زير 17 سال به جامجهاني 2017 هند، صعود تيم زير 20 س//ال به جامجهاني 2017 كره جنوبي، صعود تيم ملي فوتبال ساحلي به جامجهاني 2017 باهاما و صعود تيم ملي فوتسال به جامجهاني 2016 كلمبيا بود. از همينرو حضور اين پنج تيم در جامجهاني فوتبال ايران را پنج ستاره كرد و اين تيتر مورد بهرهبرداري از سوي فدراسيون فوتبال قرار گرفت.

مهدي تاج، رييس فدراس//يون فوتبال در مصاحبهها، سخنرانيها و حتي جلسات مختلفي كه داشت فدراسيونش را پنج ستاره معرفي كرد، حتي پس از روزهايي كه تيم زير 17 و 20 سالههاي ايران با حذف از رقابتهاي قهرماني آس//يا فرصت صعود به جامجهاني را از دست دادند، در كنار اينها ناكامي تيم زير 23 سال يا همان تيم المپيك يا اميد را هم از صعود به مسابقات قهرماني آسيا قرار بدهيد. البته كه پس از آن حذف نابهنگام با سرمربيگري اميرحسين پيرواني، فدراسيون فوتبال دست به تغييراتي در تيم زير 23 سال زد و زالتكو كرانچار را به عنوان سرمربي برگزيد تا فوتبال ايران براي صعود به المپيك با رويكردي جديد راه خود را ادامه دهد.

شايد همه اين ناكاميها تلنگري بوده به فوتبالي در سراشيبي سقوط. ناگفته نماند كه موفقيتهاي فوتسال و فوتبال ساحلي ايران همچنان باپرجا بوده، اما كيست كه نداند اين دو رشته جذاب تنها براي سامان پيدا كردن زير نظر فيفا قرار گرفتهاند. آن هم در شرايطي كه هر كدام از اين رشتهها ساختار متفاوتي هم دارند و به نوعي جزايري متصل به فوتبال محسوب ميشوند. جزايري كه در مواقع ناكامي فوتبال، دستاويز خوبي براي چنگ انداختن هستند تا فدراسيون از بار انتقادات نس//بت به خودش بكاهد. با اين حال نميتوان كتمان كرد كه تيم جوانان ايران با برنامهريزي فدراسيون فوتبال، با هدايت فرهاد پورغالمي و البته با نسلي كه توانسته بود صعود به جامجهاني زير 17 سالههاي سال 2017 هند را تجربه كند، در ميان تيمهاي نهچندان مطرح آسيا از صعود به مسابقات قهرماني آسيا و انتخابي جامجهاني باز ماند. تيم ايران در حالي از اين مسابقات حذف شد كه عالوه بر تيمهاي اول، پنج تيم برتر رده دوم هم صعودشان قطعي ميشد، اما تيم جوانان ايران در بين اين پنج تيم هم جايي نداشت. جايي كه شاهد صعود تيمهايي چون ويتنام، تاجيكستان، كرهشمالي، چين تايپه، تايلند و مالزي بوديم، اين سوال بايد از فدراسيون فوتبال پرسيده شود كه چرا تيم ايران جايي بين آنها نداشت؟

تيمنوجوانانايرانباهدايتعباسچمنيانكهتوانستهبودسال7102 صعود اين رده سني به جامجهاني را رقم بزند، در مرحله گروهي مسابقات قهرماني آسيا و انتخابي جامجهاني حذف شد. آن هم در گروهي كه اندونزي، هند و ويتنام حضور داشتند و ايران نتوانست يكي از دو تيم صعودكننده از اين گروه باشد.

فدراسيون فوتبال در حالي در مهمترين بخش ناكام بود كه بيشترين توجه را هم به اين بخش داشت. تيم ملي بزرگساالن در شرايطي در جام ملتهاي آسيا9102 حذفشدكهيكيازشانسهايبرترجامبرايكسبمقامقهرماني بود. عالوه بر رسيدگي و توجه بسيار باال به اين تيم، كارلوس كيروش به عنوان هدايتكننده اين تيم هش//ت س//ال روي نيمكت تيم ملي حضور داشت كه بيشترين ثبات در تاريخ فوتبال ايران بود.

از نظر امكانات، برنامهريزي، اردوهاي تداركاتي و البته بازيهاي دوستانه به انتخاب كارلوس كيروش، تيم ملي يكي از بهترين دورهها را به لحاظ آمادهسازي پشت سر گذاشت، اما چه شد كه اين تيم هم نتوانست به موفقيت دست پيدا كند و در جام ملتها به مقام قهرماني برسد؟ حواشي ايجاد شده در اين تيم، عدم تمركز سرمربي تيم ملي در شرايطي كه در طول مسابقات هم به دنبال مصاحبه كردن عليه منتقدانش بود و اتفاقاتي از اين دست از سوي چه كسي بايد كنترل ميشد؟ نقش فدراسيون فوتبال چه بود و در اين چند سال چگونه با اين حواشي برخورد شد كه در بزنگاهي به نام جام ملتها، حاشيه يقه تيم ملي را نگيرد؟ ناكامي تيم ملي در شرايطي رقم خورد كه فدراسيون فوتبال از ساير تيمهاي خود غافل شده بود و همين مساله عاملي شد براي ناكامي ساير تيمها و ريزش ستارههاي فوتبال ايران.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.