جنگ بيانيهها

Jahan e-Sanat - - NEWS -

اين روزها فوتبال ايران بيش//تر از اينكه در مستطيل سبز پيگيري شود، معطوف شده به بيانيهنويسي و گويي هر چقدر بيش//تر داور و فدراسيون و س//ازمان ليگ را تحت فشار بگذاري، موفقتر هستي.

بيانيهنويسيهاي فوتبال ايران انگار تمامي ندارد؛ از تيمهاي دسته اولي كه شايد صدايشان كمتر شنيده ميشود تا تيمهاي ب//اال و پايين جدول ليگ برتر. كمتر هفتهاي است كه بيانيهاي از سوي يكي از باشگاهها منتشر نشود. انگار كه باش//گاهها به جاي مس//ابقه در زمين، براي بيانيهنويسي مسابقه گذاش//تهاند. هرچند اين رس//م بين برخي مربيان هم وجود داشت و زماني بيانيههاي شمارهدار محمد مايليكهن و امي//ر قلعهنوي//ي را علي//ه يكديگر ميديدي//م و در زمان س//رمربيگري كارلوس كيروش در تيم ملي هم، اين مربي پرتغالي با بيانيههاي فيسبوكي هر روز عليه كسي موضع ميگرفت؛ موضوعي ك//ه ديگر تبدي//ل به يك فرهنگ در فوتبال ايران شده و كسي هم نيست جلوي اين اتفاق را بگيرد ي//ا راهحلي براي تغيي//ر اين فرهنگ داشته باشد.

ح//ال باش//گاهها و تيمه//ا فراتر هم رفتهاند و با بيانيهنويس//ي پيش از مس//ابقات، قص//د تحتتاثير قرار دادن داور مسابقه يا عوامل برگزاري مسابقات را دارند. برخي با بيانيههاي خ//ود داور را تغيير ميدهند و برخي هم با سياست سكوت، سنگر ميگيرند تا بلكه مثال س//ازمان ليگ نازش//ان را بخرد.

در اينك//ه برگزاري ليگ ايرادهاي فراواني دارد، اش//تباهات داوري زياد شده و با حرفهاي شدن فاصله داريم، شكي نيس//ت، اما كدام رفتار مربيان يا باشگاهها با حرفهايگري سنخيت دارد؟ ب//ه خصوص آنهاي//ي كه دم از حرف//هاي بودن ميزنن//د و هر روز با ني//ش و كنايه واژه لي//گ حرفهاي را زير س//وال ميبرند چ//ه زماني رفتار حرف//هاي از خود نش//ان دادهاند جز هن//گام عقد قرارداد و قرار دادن صفر مقابل رقم دستمزدشان؟ بيانيهنويسي ن//ه فقط مختص يك نفر و دو نفر، نه فقط مختص يك باشگاه و دو باشگاه، بلكه رفتاري همهگير و البته ناپسند شده است؛ رفتاري ناپسند براي تحت فشار قرار دادن مس//ووالن برگزاري مس//ابقات، داوران، تيم حريف ...و كه خروجي آن ميشود خشونت هواداران تيمها عليه عوامل مختلف. در اين بين فدراس//يون فوتبال كه متولي فوتبال كشور است و سازمان ليگ كه متولي برگزاري مسابقات، چه رفتاري از خود نش//ان ميدهند؟ چه رفتار بازدارنده و محكمي نش//ان داده شده تا مقابل اين بيانيهنويسيها گرفته شود؟ انگار سياس//ت فدراس//يون فوتبال مقابل ايجاد اين فضاي مس//موم، سياستي جز سكوت نيست. سياست فدراسيون نگاه كردن به اين بيانيههاست تا هر روز همه به خودشان اجازه دهند اين فضاي مسموم را گسترش دهند.

اين انتقاد پي//ش از هر چيزي به باشگاههايي وارد است كه بيشتر آنها واژه فرهنگي را در پيش//وند نامشان يدك ميكش//ند؛ مربياني كه مدعي حرفهاي بودن هس//تند، اما خودشان ب//راي نوش//تن بياني//ه علي//ه داور و سازمان ليگ ...و پيشنهاد ميدهند و البته سازمان ليگ كه هنوز نتوانسته باشگاهها را اقناع كند تا دست از اين كارها بكش//ند. در راس اينها بايد به نقش فدراس//يون نگاه كرد كه هنوز نتوانس//ته سياس//تي براي ريشهكن كردن اين فرهنگ اتخاذ كند تا هر روز شاهد بيانيه از سوي يكي از باشگاهها باش//يم. اي//ن روزها جن//گ از داخل مستطيل سبز به بيرون كشيده شده و گوي//ي هر تيمي پيش از بازي داور و عوامل مسابقه را بيشتر تحت فشار قرار دهد موفقتر است. انگار كه هر چه بيشتر قبل از بازي و در كنار زمين داد و فرياد كني موفقتري.

جنگتراكتورسازي-استقالل

صدور بيانيه توس//ط دو باش//گاه تراكتورس//ازي و اس//تقالل پيش از ديدار دو تيم در هفته هجدهم نشان ميدهد جدال دو تيم پيش از دميدن س//وت داور و بي//رون از زمي//ن آغاز شده است.

هفته هجدهم لي//گ برتر فوتبال ايران در حالي از فردا آغاز ميش//ود ك//ه در مهمتري//ن دي//دار اين هفته تراكتورسازي در تبريز ميزبان استقالل است. حساسيت جدال دو تيم زماني بيش//تر ميش//ود كه دو تي//م فاصله كم//ي با صدر جدول دارند و كس//ب س//ه امتياز توس//ط هر يك از دو تيم ميتواند گام بزرگي براي نزديك شدن به قهرماني باشد.

در حالي كه قرار اس//ت جدال دو تيم از س//اعت 15:30 روز جمعه و با سوت داور آغاز شود، جنگ دو تيم از ديروز آغاز شده و بيانيههاي سايتهاي دو باش//گاه خيل//ي زود از نگراني دو تيم ب//راي تقابل روز جمعه خبر داد. تراكتورس//ازي در بيانيه خود ضمن اعتراض ب//ه داوري از كميته داوران خواسته در بازيهاي آينده، داوران را با دقت بيشتري انتخاب كند. در بخشي از بيانيه تراكتورس//ازان آمده اس//ت: »باش//گاه تراكتورسازي مصمم است حقوق از دس//ت رفته خود را مطالبه كند، بنابراين تاكيد بر رس//يدگي به وضعيت داوري مس//ابقات داشته و با توجه به ديداره//اي آينده اميد دارد ت//ا نظارت دقيقي بر انتخاب داوران و عملكرد آنها صورت گيرد.«

صبح ديروز هم استقالليها با صدور بيانيهاي خواستار نظارت ويژه سازمان ليگ شدند تا مشكالت حاشيهاي در اين دي//دار رخ نده//د. در اين بيانيه ه//م آمده اس//ت: »به نظر ميرس//د برخي جريانها در حال شكلگيري است تا فدراس//يون فوتبال، سازمان ليگ، مس//ووالن برگزاري مسابقات، كميت//ه داوران ...و ب//راي ديدار روز جمعه تحت تاثير و فشار قرار بگيرند. باشگاه استقالل از فدراسيون فوتبال و س//ازمان ليگ انتظ//ار دارد به هيچ وجه تحت تاثير جوسازيها و اتفاقات اخير قرار نگيرند و همچنين نظارت خاصي از جنبهه//اي گوناگون روي اين ديدار داش//ته باشند تا استقالل و تراكتورس//ازي در كمال آرامش در ديداري جوانمردان//ه مقابل يكديگر قرار بگيرند.«

به نظر ميرسد تيمهاي ليگ برتري راه جديدي براي غلبه بر حاشيهها پيدا كردهاند، اما شايد اين بيانيهها جرقه حواشي بعد از بازي باشد. نكته جالب درباره باش//گاه استقالل اين است كه آنها از بيانيه باش//گاه س//پاهان پيش از دي//دار رفت دو تيم انتقاد كردند و اين كار طالييپوشان را غيرحرفهاي خواندن//د و نتيجه بازي را متاثر از آن بيانيه دانستند.

در بيانيه باشگاه سپاهان مواردي مانند واكنش باش//گاه اس//تقالل به ديدار با تراكتورس//ازي يادآوري شده ب//ود. در بخش//ي از آن بياني//ه آمده بود: »اميدواريم كه ش//ادي عمومي عالقهمندان به تيم پرسپوليس بهانهاي ب//راي يكس//ان كردن كفه ت//رازو در رقابته//اي ليگ و اه//داي امتيازي مضاعف به هواداران تيم رقيبش//ان در بازي دو تيم اس//تقالل و سپاهان در روز جمعه چهارم آبان نباشد و دو تي//م بدون هيچ پيشزمينه ذهني از داوري اين مس//ابقه به ديدار يكديگر بروند و در كم//ال عدالت در داوري، تماش//اگران آبي و طاليي شاهد يك بازي جوانمردانه فقط در درون زمين مس//ابقه و نه در بيرون از مس//تطيل سبز باشند.«

كاريكهسپاهانكردهماناستكه حاال آبيهاي پايتخت دست به دامان آن شدهاند تا ديدار برگشت تراكتورسازي و استقالل را تحت تاثير قرار دهند. صدور بيانيهباشگاهاستقاللالبتهموردعجيبي نيست و بسياري از تيمهاي ليگ برتري با انتشار اين صحبتها خواستار گرفتن حقشان يا از بين بردن حواشي پيش از ديدار مهم تيمهايشان شدهاند. اين كار چوب دو سر طالس//ت زيرا در صورت شكست تيم بيانيهدهنده، آنها بيانيه خ//ود را دوباره تذكر خواهند داد اما در صورت پيروزي، تيم حريف آن بيانيه را عاملاصليشكستخودمعرفيخواهد كرد؛كاريكهدرهيچكدامازكشورهايي كه فوتبال حرفهاي دارند اتفاق نميافتد. به نظر ميرس//د اين كار غيرحرفهاي همانند بسياري از كارهاي غيرحرفهاي ديگ//ر در فوتبال ايران مثل اعتراض به داوري، جادوگري و تباني روزي فوتبال ايران را به دردسر خواهد انداخت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.