زورآزمایی عليرضا حيدري در انتخابات فدراسيون كشتي

Jahan e-Sanat - - NEWS -

چهره شاخص و پرافتخار كشتي ايران قصد دارد در انتخابات رياست فدراسيون كشتي شركت كند و حتي برنامه خود را براي ارائه به مجمع آماده كرده است.

عليرضا حيدري دارنده مدال برنز المپيك، يك طال، سه نقره و يك برنز بزرگساالن جهان، سه طالي بازيهاي آسيايي، چهار طال و يك برنز آسيا و برنز جوانان جهان و رييس فدراسيون بينالمللي كشتي پهلواني كه نايب رييسي فدراسيون كشتي در زمان رسول خ//ادم را نيز در كارنامه مديريتي خود دارد، قصد دارد در انتخابات

رياست فدراسيون كشتي شركت كند. حيدري در اين باره اظهار كرد: برنامههايم را براي ارائه به اعضاي مجمع فدراس//يون كشتي نوشتهام اما با هيچ كس در اين باره رايزني نكردهام. برنامههايم را ببينند اگر خواس//تند به من راي بدهند اگر نه راي ندهند. برنامه افراد گوياي همه چيز اس//ت و اعضاي مجمع نيز بر اساس كارنامه افراد و برنامههايشان بايد به بهترين فرد راي بدهند بنابراين من اهل مذاكره و مس//افرت براي رايزني و مذاكره نيستم. او اضافه كرد: براي حضور قطعي در انتخابات با توجه به انتصابات اخير در فدراسيون كشتي در سمتهاي مختلف بايد بيشتر تامل كنم تا در نهايت تصميم قطعي را بگيرم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.